en Cornelis JacobszMoeijert Schout van Sinte Pancraes out ontrent 65 jaeren, Jan Claeszout ontrent vier en vijftich jaeren, Jan Corn. Dortges out ontrent veertich jaeren, Gerbrant Jansz.out ontrent 35 jaeren, Jacob Dirkszout ontrent vier en veertich jaeren, Maerten Ysbrantsz, out ontrent dertich jaeren, allen Scepenen van Sinte Pancraes, Pieter Heertgis out ontrent seven en vijftich jaeren, Pieter Jan Jellisz out ontrent vijftich jaeren, Jan Gerritsz out ontrent veertich jaeren weesende van den rijckdom van Sinte Pancraes voirschreven Het stuk vertelt verder dat de aanwezigen plechtig zweren dat die plaetse als nu genoempt die Voerdam leggende binnen Alcmaer een seer gerijjfeliicke plaetse soude weesen omme aldaer gestelt te worden eene cleyne waeghe ende dat zijluyden haare gebuyeren ende andere omleggende dorpen aldaer propijs ende bequaem met wagenen, schuyten ende praemen haer boter, caes en anders souden moegen lossen en wederom laden tot hoeren grooten gerijve ende dat zij luyden oick gheender bequaemer plaetze en weten Ende dat zij luyden daer bij seer geprouffiteert en gerijfft souden wezen, sulcx dat die Stede voirscreven deur dien te meerder neringe soude gecrijgen, Soe waerlick most hen Deposanten godt almachtich en sijn lieve heyligen helpen Ruim veertig personen spraken toen dus plechtig af dat de Voordam de meest geschikte plaats was om boter en kaas te verhandelen. Dit gebeurde in een tijd toen de beeldenstorm nog niet had gewoed en de 'lieve heiligen' nog werden aange roepen als er een eed werd gezworen. (In dit stuk is duidelijk merkbaar dat de R.K. kerk in die tijd nog de toon aangaf. De invloed van de Protestanten, die hun eerste synodale vergadering in 1571 te Embden hielden, werd na deze kerkelijke bijeenkomst enigszins merkbaar). Omstreeks 1530 zocht de toenmalige regering naar meer belastinginkomsten. Daartoe ging men het agrarisch bezit in kaart brengen en op schrift stellen. De toen getekende kaart is bewaard gebleven. Er kan uit worden afgeleid dat in die tijd ter weerszijden van de Bovenweg en aan beide kanten van de Benedenweg "ackeren" waren gelegen. De Vroonermeer en de Daalmeer waren nog niet drooggelegd. Rondom deze meren staan namen als "Oester en Wester Vrouwenclaer", "Cornelis Claes weyde", "Cornelis Aelbrechtsweyde". Ook de Veertsloot wordt aangegeven. Wanneer je vanuit het dorp die sloot over stak liep je meteen in de weilanden. Ten noorden van de Twuyverweg was alles 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2002 | | pagina 10