zijn door het opruimen van de Spanjaardsdam in Uw gemeente en van een aantal kleinere obstakels in de gemeente St. Pancras. Zodra in Broek werd besloten om de Spanjaardsdam op te ruimen, ging Pancras maatregelen treffen om de daar aanwezige ondiepten te verwijderen. Men rekende op de medewerking van 't bestuur om het vaarwater in de onder hun beheer staande polder te verbeteren. Ja, die meststoffen. Men gebruikte nog heel wat ouderwetse, gezien het antwoord van de Pancrasser secretarie op een vraag uit Haarlem: Slechts bij twee huizen in de gemeente en bij het schoolgebouw (ca. 90 leerlingen) zijn er gemetselde beerputten. De fecaliën worden als mest in de landbouw gebruikt. (1891) Maar in 1897 vermeldde Van der Vijzel in het gemeentelijk jaarverslag: "De verzameling der fecaliën bij de schoollokalen in beerputten is vervangen door een tonnenstelsel. (Vermoedelijk was dit noodzakelijk wegens productietoename ontstaan door de vermeerdering van het aantal leerlingen.) als de drank is in de man In de burgemeesterloze tijd vroeg T Ruys Jzn, koffie- en bierhuishouder, of hij de leverantie van verversingen voor het gemeentehuis mocht hebben. Toen meenden de heren dat men deze beslissing maar aan de nieuwe raad moest overlaten. Er kwamen enkele nieuwe raadsleden en een nieuwe burgemeester, (de raad trad niet in zijn geheel af, maar steeds waren 2 of 3 leden aan de beurt om dit te doen). Onder het bewind van de oude meester en tevens kersverse burgemeester werd besloten om bij tijd en wijle, als dit zo uit zou komen, de heer Ruys wat bier te laten leveren. Natuurlijk gingen de Regenten in het vervolg zich niet op kosten van de burgerij aan drankmisbruik te buiten. Wel zal "de oorzaak drank" van toepassing zijn geweest op een gebeurtenis, die ca. driejaar eerder had plaats gevonden. In zijn kwaliteit als hoofd van de politie (eerder was dit de schout) moest een burgemeester in die tijd processen-verbaal opmaken. Dat had burgemeester P. Nobel gedaan, maar hij vond het nodig om enkele zaken, die hij nadien had gehoord, per brief aan de Officier van Justitie te melden: Dat die persoonen van Broek op Langendijk wel verschrikkelijk baldadig zijn geweest. Buiten het verbaliseerde hebben zij bij Klaas Smit een poortje vernield, evenzoo bij Andries Oudes en evenzoo bij Gerrit Bakker, terwijl zij het traliehek van de pastorie heel wat hebben vernield, terwijl nog is weggebroken een dam- of afsluithek van een stuk land behoorende aan den heer Jacob Keizer, zoodat die zijn vee niet in het land kon houwde. 105

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 107