Ov«-e5 3 s Twee redenen leidden tot de speciale uitgave van deze Klin De eerste voor de hand liggend: het is dit jaar een halve eeuw geleden dat ons land werd bevrijd van het Duitse juk. De tweede, eveneens begrijpelijk: we veronderstelden dat menselijkerwijs gesproken dit wel de laatste gele genheid zou zijn om personen, die een speciale herin nering hebben overgehouden aan de oorlogstijd, hun verhaal te laten vertellen. Vandaar dat we op zoek gingen naar mensen, die iets hadden te vertellen en genegen waren dit te doen. We gingen uit van het volgende: ieder moet zijn ver haal vertellen zoals hij of zij dit heeft beleefd en kan er, indien gewenst, commentaar bij geven. Natuurlijk zijn we dan gauw op gevaarlijk terrein, licht komen er politieke en godsdienstige verschillen naar voren komen en liggen deze in vredestijd al zeer gevoelig, in oorlogstijd nog meer. Sprekend en vertellend over de oorlog, valt immers spoedig het woord N.S.B. Persoonlijk heb ik in de oorlogsjaren ervaren dat niet iedere N.S.B.-er fout was, integendeel Hierbij teken ik meteen aan, dat ik slechts het gewone ongerief van de oorlog heb ervaren, als onderduiken, een fiets af gepakt e.d. Levendig kan ik me voorstellen dat anderen die wellicht mee door toedoen van lichamen als de Land wacht, pijnlijker herinneringen aan deze tijd overhiel den, geneigd zijn tot een minder genuanceerd oordeel. Toch is het me opgevallen dat veel verzetsmensen - en dit komt ook in deze Klin tot uiting - de wijze waarop men vlak na de bevrijding de N.S.B.-ers te lijf ging, vaak nog wel kunnen begrijpen maar tegelijk veroorde len. Tijdens de gesprekken met mensen, die ons gege vens verstrekten, vroegen we vaak hoe zij dit toen hebben ervaren en in de regel werd geantwoord dat dit meerdere malen ernstig uit de hand is gelopen en er fouten werden gemaakt, die men eerder in het nazi- systeem had bestreden. -1- BIJ KLIN nummer 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 7