nov. -1 36— huis blijven)). Maandag waren er volksspelen en tevens dansen, voor alle activiteiten was veel belangstelling. 8 Vandaag werd er kleding uitgereikt in het gemeen telijke vergaderlokaal zaal van de chr.school). Er werden 102 stuks (gedragen) kleding uitge- reikt. Sommigen konden niet geholpen worden, omdat hun maat niet aanwezig was. De commissie bestond uit C. de Pee en J. van Kampen. De kleding werd ingeleverd toen er nieuw werd gekocht. Niet aan alle aanvragen kon worden voldaan. 14 Te Koedijk besluiten de gym-, muziek- zang- en to neelvereniging tot het geven van een gezamenlijke avond ten behoeve van de WINTERHULPIn Sint-Pancras besloten burg. en weth. met vertegenwoordigers van de kerkelijke diaconieën en burgerlijk armbestuur tot oprichting van een gezamenlijk comité dat op 29 en 30 een straatcollecte uitschreef, waar bij lichtgevende speldjes zouden worden verkocht ten behoeve van de Winterhulp. Ook schreef de burgemeester de Pancrasser verenigingen aan om hiervoor iets beschikbaar te stellen, hetgeen resulteerde in giften variërend tussen f 5,en f 100, De totale opbrengst in St.Pancras bedroeg f 550,.Herfst 1940 werd de Winterhulp-Nederlopgericht door de Rijkscommissaris en zei dat het bedoeld was om alle arme Nederlanders, zonder aanzien des persoons, te onder steunen. De werkelijke bedoeling was blijvend propaganda te voeren voor de nationaal-socialistische regering, die zich inzette om het scheefgegroeide in de maatschappij weer gezond te maken. Aanvankelijk werd het propagandistisch doel niet opgemerkt. Toen de mensen in de gaten kregen dat alleen 'Winterhulp' in het openbaar mocht collecteren en zelfs collecten in kerkdiensten alleen gehouden mochten worden als daarvoor eerst goedkeuring was verkregen van de Bezettende Macht - "WINTERHULP" ervoer het werk van de dia conieën als ongewenste concurrentie - kwam hiertegen van de zijde der kerken verzet. De kerken beriepen zich op 'de vrijheid van godsdienst, bij de grondwet gegeven' en zagen in de aantasting van hun diaconale taak tevens een aantas ting van de godsdienstvrijheid. De bezetter gaf de kerken in juli '41 gelijk. In dit licht wordt het begrijpelijk waarom enkele maanden eerder, nl begin maart '41 in de gerefkerk van St.Pancras werd afgekondigd dat de gemeen tevergadering, waarin Jb. Kooy een inleiding zou houden over DIAKONALE ARBEID, moest worden uitgesteld. De verga dering werd gehouden op 21 maart en Jb Kooy hield

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 142