de woning te ontruimenIk ben toen direct begonnen om nog zooveel mogelijk huisraad in veiligheid te bren gen. Ik slaagde er in om een deel van den inboedel te redden, doch het meerendeel is gelijk met de woning verbrand geworden. Het huis en de inboedel was mijn persoonlijk eigendom en was tegen brand en molest verzekerd voor resp. 5000.- en f 3000,- oud 74 jaar, zonder beroep, wonende te Koedijk, Zes Wielen no 7 (thans bij Braaf, Koedijk, Zes Wielen no 11, Post Alkmaar)Hij verklaarde het volgende ""Op Dinsdag den lOden October 1944, des voormiddags omstreeks 9.30 uur vervoegden zich aan mijn woning een viertal leden van de Duitsche Weermacht. Dit waren beambten van de Feld Gendarmerie onder leiding van den Orts- commandantDe leider deelde mij mede, dat ik 15 minuten tijd kreeg om de woning te verlaten, want deze zou als represaillemaatregel verbrand worden. Ik ben toen direct aan het werk gegaan om zooveel mogelijk uit de woning te halen. Het gelukte mij om ongeveer de helft van mijn inboedel in veiligheid te brengen. Het huis en den inboedel was mijn persoonlijk eigendom Tegen molestschade was ik niet verzekerd, tegen brand schade het huis voor f 5000,- en de inboedel 2500.-. oud 40 jaar, van beroep tuinbouwer, wonende te Koe dijk, Zes Wielen 8. (thans bij zijn ouders wonende te Oudorp, Frieseweg noHij verklaarde het volgende: ""Op Dinsdag den lOden October 1944, des voormiddags omstreeks 9.30 uur vervoegden zich aan mijn woning een viertal leden van de Duitsche Weermacht. (Leden van de Feldgendarmerie thuis behoorende te Alkmaar onder leiding van den Orts-CommandantIk was zelf niet thuis en mijn vrouw was naar de distributie om levens middelenbonnen te halen. Toen mijn vrouw thuis kwam, waren ze al bezig een vuur in de kamer aan te steken en toen ik thuis kwam, was het geheele huis al bijna verbrand. Van den inboedel is een gedeelte gered en ook een gedeelte van mijn oogst. -103- GROENWOUDT. Paulus VINGERLING. Aart Simon

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 109