oud 66 jaar, zonder beroep, wonende Koedijk, Zes Wie len no 9 (thans bij Pot te Alkmaar, Fnidsen 105) Hij verklaarde het volgende: ""Op Dinsdag den lOden October 1944, des voormiddags te omstreeks 9.30 uur vervoegden zich aan mijn woning een viertal leden van de Duitsche Weermacht. (Dit waren beambten van de Feld-Gendarmerie te Alkmaar onder leiding van den Orts-CommandantDe leider deelde mij mede dat mijn woning verbrand zou worden en dat ik 20 minuten tijd had -102- zijn schuld was en dat het hem speet dat hij dit moest doen. Hij bood me zijn hulp aan, ik moest maar zeggen, wat hij moest wegbrengen. Samen hebben we toen een aantal, voor mij kostbare zaken, zoals mijn naai machine achter over de sloot gegooid. Daar waren ze veilig.(hoewel..veilig.later zijn enkele van onze spullen uit een schuur van de buren gestolen) Het duurde de Ortskommandant veel te lang. Op een gegeven ogenblik kwam hij aan en brulde dat ik naar buiten moest gaan. Ook vond hij het niet goed, dat die soldaat me hielp. Niemand mocht een hand uitsteken om ons te helpen (Het kan best zijn dat deze jongen daarvoor naar het Oostfront is gestuurd) Daarna werden handgranaten door de ramen gegooid en meteen vatte alles vlam. De brandweer is wel geweest, maar mocht niet blussen. Wij zijn toen eerst bij mijn schoonvader in gaan wo nen, vervolgens een tijdlang te Koedijk-kanaal en ten slotte zijn we weer aan de Hoornseweg teruggekomen. Buurman Henke is de slag nooit te boven gekomen. Hij had zijn hele leven gespaard en gewerkt voor een eigen huis. Dit was hem gelukt en op zijn tuin teelde hij groente en aardappelen. Een tijdlang waande hij zich de koning te rijk. En dit alles was hem in één keer afgenomen. De verzekering vergoedde niets. Hij heeft niet zo lang meer geleefd. Buurman Groenewoud vertrok naar St.Pancras. Zijn dochter is daar nog wijkverpleegster geweest. Het Proces-Verbaal van Maarten Rol vermeldt hiervan: H E N K E S Albert

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 108