-17- de politiek In 1789 brak in Frankrijk de revolutie uit. Het volk wist, niet zonder bloedvergieten, de macht te grijpen. Gemeend werd dat ook elders de heersers moesten verdwij nen Vandaar dat in 1793 de Nationale Conventie (=de Franse volksvergadering) verklaarde in oorlog te zijn met de koning van Engeland en met de stadhouder van de Repu bliek Stadhouder Willem V werd door de Fransen beschuldigd te heulen met Frankrijks vijanden en de Franse vrienden, de Patriotten, te onderdrukken. Spoedig daarna deden de Fransen een poging om in ons land een omwenteling te bewerkstelligen. Meer door oorzaken van buiten dan door de afweer van de Republiek strandde de aanval reeds spoedig en misschien komt het daardoor dat dit stukje geschiedenis meestal stilzwijgend wordt gepasseerd. Omdat het een belangrijk onderdeel vormt van de Schar dam-historie de volgende passage uit 'DISPEREERT NIET' van de Algra's HET MIRAKEL. Waarom wordt er weinig of geen aandacht geschonken aan wat er in het voorjaar van 1793 is gebeurd Frankrijk rukte op naar het Noorden en overschreed onze grenzen. '''In het begin van Februari was de Republiek op het punt van door den vijand geïnvadeerd (=invasie) te worden. Breda, Geertruidenbergde Klundert vielen hem in handen. Maastricht werd gebombardeerd, de Willemstad hevig beschoten, Steenbergen ingeslo ten, Bergen op Zoom bedreigd, terwijl een groote hoop van Dumoriez (=de Franse opperbevelhebber) aanhangelingen binnenlands gereed stond om eenen algemeenen opstand te verwekken, zoodra als de Fransen voet aan wal zouden gezet hebben aan deze zijde van de rivier: en in het begin van April was door Gods onverdiende

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1994 | | pagina 19