-52- IETS UVEE UET GEBIED WAAR DE PANCKASSEl'S EEUWENLANG ARBEIDDEN. liet oude St.Pancras ligt op een strandwal, die waarschijnlijk al voor Christus is gevormd. De Bovenweg ligt 2 mtr. boven N.A.P., dus als men de waterhuishouding van die tijd in acht neemt, was het hier rede lijk veilig wonen. Noordelijker dan hier bouwde men de huizen op terpen om ze bij stormvloed droog te houden. De strandwal, waarop ons dorp is gebouwd loopt van Alkmaar naar Noord-Scharwoudemaar daar bevindt iie zand zich op een diepte van 11-i meter. Nadat de Friezen door de graven van Holland zijn onderworpen, gaat men weer meer aandacht besteden aan de dijken in ons gewestOmstreeks het jaar 1315 komen de Rekerdam en de Schardam gereed. Wat inhoudt dat de Rekere hiermee is afgesloten, zodat geen zeewater meer kan binnendrin gen. De heer Schilstra zegt hiervan in zijn boek "In de ban van de dijk ware dit niet gebeurd"zou het waddengebied zich verder hebben uitge breid tot Amsterdam toe'.' De Westfriese zeedijk, de Rekerdijk en de Oos- terdijk waren de dijken, die de gronden van St.Pancras en elders be scherming gaven. Naar alle waarschijnlijkheid is zelfs de Twuyverweg eens een dijk geweest. Volgens Beekman (1907) zou dit zo zijn vanwege een perceel dat"Uytwerp" heette, wat volgens hem buitendijks land aangeeft, welk lag aan de Twuyverweg. In de 16e eeuw werden hier de meeste meren drooggelegd. Niet droogge legd werden de Zuider- en Oosterdel bij Broek op Langedijk. Voor de verkaveling kon je hier goed zien wat oud of nieuw gebied was.Je had rechte en bochtige sloten. De bochtige sloten waren vroeger oude kre ken of eb- en vloed geulen. Jarenlang was men bezig dit land in cultuur te brengen. Sloten werden gegraven, oudere sloten werden uitgebaggerd om het land op te hogen. Dit is in de Langedijk bijzonder veel gebeurd. Al dat water had zo zijn voordelen. Als elders de gewassen door nachtvorst bevroren, bleven ze! hier gespaard. Ook werden sloten gegraven en dicht gegooid bij verkoop van land. De nieuwe eigenaar groef dan een sloot rond zijn perceel om het beter toe gankeljk te maken. Verder was het een mooie afscheiding. Bij erfenis sen konden ook percelen in meerdere stukken worden gesplitst door sloten te graven. Zo kwamen er door de eeuwen heen steeds meer diepe sloten en de akkers werden kleiner. Zo ontstond de Geestmerambacht een gebied van zo'n 5300 ha groot. De bodem van het Geestmerambacht wordt gevormd door: in de eerste plaats de strandwallen,ook wel oude duinlandschap genoem Verder klei en veen en tenslotte nog de opgebaggerde gronden. Het oudste is de strandwal van St.Pancras, waarvan het westelijk deel het laagst is gelegen en om die reden wel eens "het oude strand" wordt genoemd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 54