-48- secretaris en bode aan de nieuwe ambachtsheren. Voor Koedijk bleef schout Troerman tot 1736 in funktie. Hetzelfde goh waarschijnlijk voor Sint Pancras. L)e schouten die vanaf 1737 te St. Pancras in funktie zijn geweest zijn allen met name genoemd in de publicaties over St. Pancras geschreven door de heer J.Vermeer. liet secretarisambt te Sint Pancras. Hoewel vanaf 1600 tot 1730 de secretarissen van Koedijk ook door de Rekenkamer werden aangesteld en een jaarlijks bedrag aan pacht moes ten betalen was dit voor de secretarissen van Sint Pancras blijkbaa: niet het geval In boven omschreven periode komt slechts eenmaal een bericht betref fende het secretarisambt te St.Pancras voor, terwijl daaruit niet bljjkt dat daarvoor enige pacht moest worden betaald. Het is een sol licitatie van Jan Maertensz Braeck te St.Pancras, die daar, tegen een sober traktement met enige emolumenten, al enige jaren in dienst is als schoolmeester en koster. Hij solliciteert nu ook naar het vakante secretarisambt. Op 8 dec1711 wordt hij door de Rekenkamer benoemd als opvolger van Paulus Gerritsz Knaep Cap.a.d.IJsselherfst 1988 J.P.Geus. •k k ~k k ~k k HET WEESBOEK VAN SINT PANCRAS. Dit boek kan worden ingezien op het gemeente-en streekarchief te Alkmaar en kan van belang zijn bij het stamboomonderzoek, omdat er erfenissen (formeel) in worden omschreven, 'k Haalde er een aantal namen uit en heb deze gealfabetiseerd en er een datum bij vermeld. Omdat niet altijd een achternaam wordt vermeld, heb ik de personen op voornamen gegroepeerd. De bij de naam genoemde datum staat in de opgemaakte akte en houdt dus in, dat op die datum een of beide ou ders reeds enige tijd dood zijn. Vaak worden in de aktes bezittingen vermeld, soms min of meer formeel, ook wel eens uitgebreid. Dan wor den persoonlijke goederen als kleding en sieraden, landerijen en hui zen omschreven. De eerste akte uit het boek is gedateerd 24 januari 1703, de laatste 2 januari 1810. De vraag: Zijn er nog meer weesboeken (geweest) moet helaas onbe antwoord blijven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 50