-3- ''RONOLOGIÊ WERKGROEP JAARVERSLAG WERKGROEP VRONOLOGIE Het feit dat Sint-Pancras geheel is volgebouwd, heeft effekt op het aantal mogelijke waarnemingen op archeologisch gebied. De meeste bouwaktiviteiten vonden plaats aan de oostkant van de Herenweg. Hier waren echter weinig mogelijkheden om archeolo gische waarnemingen te doen, omdat behalve op het terrein van Schut, Herenweg 172, elders overal grond werd bijgestort in plaats dat er ontgraven werd De aktiviteiten van de werkgroep zijn als volgt samen te vatten: - Üp 25 maart 1988 brachten twee leden een bezoek aan het depot van het R.O.B. te Haarlem. Hier werden alle in het verleden gemelde vondsten uit onze omgeving, voorzover daar aanwezig, bekeken. Met name de 27 vondsten die in de vijftiger jaren door de heer Witte waren gemeld, hadden onze interesse, omdat de werkgroep hiervoor de topografische coördinaten had achterhaald. Helaas waren slechts 5 vondsten van Witte in het depot aanwezig. De rest is óf elders bij het R.O.B. óf zoek. Het schervenmateriaal betrof hoofd zakelijk de periode 1Ü00 - 1200 na Chr. - 26 maart deden we .vermoedelijk op het hoogste punt van Sint-Pancras, het terrein van de heer Dekker, Bovenweg 201, een onderzoek met de grondboor. Dit terrein ligt naast en op het zogenaamde "Oude Markt veld'.' Volgens veel Pancrassers en ook volgens de heer Dekker is hier veel menselijk bottenmateriaal gevonden. Het door ons uitge voerde summiere grondonderzoek leverde hier echter geen bewijs voor, hetgeen echter niet wil zeggen dat de genoemde beweringen onjuist zijn. - In april 1988 verleende onze werkgroep medewerking aan een arche ologische expositie in het Boerhoopmuseum te Broek op Langedijk. Hiervoor was met veel ijver door twee van onze leden een model ge maakt van de weiwaterput Benedenweg 49. Verder hebben we scherven materiaal en kaarten uit ons gebied tentoongesteld. - In juni lokaliseerden we op het terrein van mevr. Van der Gragt aan de Achterweg een van steen gestapeld waterputje. Vermoedelijk is dit een weiputje van ongeveer 200 jaar oud. Bij gelegenheid hopen we deze put uit te graven. - Op 18 augustus werd in de bouwput van Herenweg 119 temidden van het gele duinzand een zwarte cirkel van precies 6 meter aangetroffen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 5