-47- 5. JACQC LOUREHSZ BLANCAERT 1621-1622 Aangesteld 1 februari 1621. Pacht 24 pond. Overleden vóór 22 april 1622. 6. JAN FRANSZ (van SURCIO 1622-1636" Aangesteld ingaande 25 april 1622. Pacht 24 pond. Hij was bij zijn aanstelling schoolmeester te Koedijk. Overleden vóór 13 maart 1636. Van hem is een zegel bewaard gebleven waarmee hij op 28 september 1627 heeft gezegeld. Het zegel vertoont een merk met als rand schrift IFVAN ZVRCK SCHOUT TOT KOEDYCKin een rand daarbin nen staat EN SINTE BANKERTS 1622. (Stadsarch.Alkmaar nr. 2270) 7. JOHANNES WILKENS 1636-1636 Aangesteld ingaande 13 maart 1636. Pacht 24 pond. Overleden vóór 6 okt. 1636. 8. PIETER JANSEN AENGAENDE 1636-1638 Aangesteld ingaande 6 okt. 1636. Pacht 24 pond. Overleden vóór 26 jan. 1638. 9. HENDRICK JANSZ AENGAENDE 1638-1674 Aangesteld ingaande 26 jan. 1638. Pacht 24 pond. In 1641 moest bovendien 2 pond voor het bodeambt worden betaald. De jaarlijkse pacht kwam daardoor op 26 pond. Overleden vóór 6 maart 1674. Van hem is een zegel bewaard geble ven.. Het vertoont een merk met als randschrift SCHOUT HENDERIC JANSEN A.G. (A.R.A.arch.Rekenkamer na 1572 inv.nr.82 en daarin nrs.164 en 167 dd. 7-9-1650 en 3-6-1665). 10 JOHAiM van den BORCHT 1674-1684 Aangesteld ingaande 6 maart 1674. Pacht 26 pond. Gesuspendeert (geschorst) vóór 16 dec1684. Gedeporteert (afgezet) vóór 17 april 1685. 11 JAN (ook JOHAN) BILDERBEEK 1685 -1721. Aangesteld ingaande 17 april 1685. Pacht 26 pond. Hij was in later jaren tevens secretaris van de dorpen Groet en Schoorl. Het schoutambt te Koedijk werd dan meestal waargenomen door de substituut-schout Jacob de Jonge. Bilderbeeck overleed te Schoorl op 5 nov.1721 12 COENRAET TROERMAN 1722-1736. Aangesteld ingaande 9 februari 1722. pacht 26 pond. In 1730 werden de ambachtslieerlpkheden Koedijk en Sint Pancras afzon derlijk verkocht en kwam het benoemingsrecht van de schout,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 49