-46- Gcliouten te Koedijk en Sint Pancras tussen 1577 en 1730. liet schoutarriDt van Koedijk en Sint Pancras werd gedurende deze helj| periode steeds aan één persoon toegewezen. De schouten werden aan gesteld en beedigd door de heren van de Grafelijkheidsrekenkamer tq s-Graven'nageHun aanstellingen staan geregistreerd in de "Regis-i ters van verpachtingen van Officiën" die in het Algemeen Rjjksarclifl te 1 s-Gravenhage worden bewaard. (Arch.Grafelijkheidsrekenkamer Registers nr. 510-528) De aangestelde schouten waren: (in chronologische volgorde) 1. AERNT BARTHOLOMEUS 1577-1578 Aangesteld voor 6 jaar, ingaande 1 mei 1577. Te betalen pacht voor Koedijk 12 en voor St.Pancras 6 pond. Ilij overleed vóór 16 april 1578. 2. JAH GERRITSZ 1578-1596. Op 16 april 1578 aangesteld voor 3 jaar. Pacht 18 pond. De ambt termijn werd daarna steeds verlengd. Bij akte van 4 mei 1587 wert de pacht verhoogd tot voor Koedijk 15 en voor Dt. Pancras 7 pond, Bij akte van 23 sept.1588 werd wegens zijn indispositie (=ziekte), een substituut aangesteld in de persoon van de te Koedijk wonend Dirck Jacobsz Gues (=Geus)Jan Gerrits heeft vóór 11 mei 1596 bedankt wegens ouderdom en indispositie. Van hem is in het Alg.Rijksarchief een zegel bewaard gebleven waarmee hij op 9 maart 1595 zegelde als schout van St.Pancras. Het zegel vertoont een adelaar met daaronder een schildje waari een merk met de letters C_ (Coedijck) l_ (Jan) en G (Gerritsz) in het randschrift staat _S (schout) IAN GERYTS COEDYC (A.R.A. arch.Rekenkamer na 1572 inv.nr.82 en daarin nr. 134) Hij overleed vóór 12 juli 1610 en was tot zijn overlijden nog secretaris van Koedijk. 3. REIJER CORNELISZ1596-1603 Hij woonde al te Koedijk toen hij op 11 mei 1596, op recommandatie van schepenen, waarschappen en regenten van beide dorpen werd a gesteld. Pacht 22 pond. Op 19 april 1603 werd hij op eigen verzc ontslagen. Hij wordt in 1621 nog genoemd als secretaris van Warrr huizen en Geestmerambacht 4. PIETER JANSZ CONINCK 1603-1621 Aangesteld 19 april 1603. Pacht 22 pond. De pacht werd op 13 ap 1615 verhoogd tot voor Koedijk 16 en voor St.Pancras 8 pond per jaar. Hij overleed vóór 1 februari 1621.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 48