-2- JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING OUD SINT - PANCRAS" over 1988. Weer is er een verenigingsjaar voorbij. Tijdens de jaarvergadering brachten we reeds de aanwezige leden op de hoogte van de voornaamste zaken, die ons in het afgelopen jaar bezig hielden. In dat jaar kwamen de werkgroepen weer diverse malen bijeen en werden o.a. de volgende zaken besproken: de verheugende stijging Van het aantal leden tot boven 600, waardooi het begrotingstekort werd weggewerkt. Het op peil houden van ons adressenbestand. Hiervoor vragen we Uw medewerking: Geef bij verhuizing Uw adreswijzi ging aan ons door, zodat verzending van mededelingen, De KLIN e.d. goed verloopt. Velen, die later lid werden van onze vereniging, zijn niet in het bi zit van de eerste KLIN-uitgavenWe besloten er een aantal bij te mi ken. Leden, die alsnog in het bezit willen komen van KLIN 1 en/of 1 kunnen hun bestelling opgeven aan de heer Brandsma. Het kost dan 2,50 per ex. De werkgroep GENEALOGIE werd versterkt met de persoon van mevrouw Teunis. Zelf zorgde z-e reeds voor wat verdere uitbreiding, naar meei wordt uitgezien. Lijkt het U wat, stel U in verbinding met mevr. Vroegop of mevr. Teunis. Met de werkgroepen bespraken we de "lange-termijn-planning" Enkele detailstudies waren het resultaat en we hopen deze t.z.t. uit te werken Enkele bekende personen uit het dorp werden geintervieuwd en dit is op video vastgelegd. We traden naar buiten via de volgende activiteiten: De ledenvergadering, waar op video overgezette films van dokter Destree en een kruideniersuitstapje (Admiraal) werden vertoond. —KLIN nr. 3. -Tijdens de nazomerfeesten een tentoonstelling van de werkgroepen Oude dorpsfoto's, archeologie, kartografie, bronnenonderzoek. Een lezing door de heer Dekker over de geologie van de omgeving. Bij de jaarwisseling een oude dorpsfoto voor alle dorpsbewoners. Dit alles kon gebeuren dank zij de grote inzet van de werkgroepen en de medewerking van Het Baken door beschikbaarstelling van de aula en stencilapparatuur. We hopen dat we op de ingeslagen weg kunnen doorgaan. Secretaris.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 4