-34- Indien hierom tijdig werd verzocht, stopten hier voortaan tien in plaats van vier treinen per dag, voor het opnemen of het uitstappen van passagiers. In diezelfde tijd gingen er in deze regio een aantal stoomtrams rijden (Alkmaar°Purmerend, Alkmaar-Haarlem, Egmond-Alkmaar-Bergen Wat dit voor deze streek, dus ook voor St.Pancras betekende, geeft het volgende bericht uit de Alkmaarsche Courant aan: Door het gereedkomen van de spoorlijn Alkmaar-Hoorn wordt Noord Hol land nu met de kust verbondenEerder werd Egmond alleen bezocht dooi een Franse of Duitse schilderVerleden jaar waren er 400 a 500 bad gasten. En we verwachten dat deze stijging flink zal doorzetten. Nu was St.Pancras geen badplaats of vakantie-oord. Wel werd hier vee] groente verbouwd. En de trein bood mogelijkheden om die verder dan naar Alkmaar, Amsterdam of Leiden te vervoeren.Ook het buitenland was bereikbaar geworden. Reeds werd gebruik gemaakt van het vervoer per rail: schuiten vol groente gingen van de veiling van Broek naar het station te Heerhugo waard om daar te worden overgeladen. Omslachtig natuurlijk I Vandaar dat Pancrassers en Broekers, toen er sprake was van de aanleg! Alkmaar-Hoorn, hadden aangedrongen om deze spoorlijn over Broek te la ten lopen. Het lijkt er op of de HYSM de tuinbouwbelangen niet zag. Deze gedachte wordt gesterkt door het feit dat men steeds te weinig wagons voor het groentevervoer beschikbaar stelde. Het gebeurde dat e: elf wagons werden aangevraagd en er drie kwamen Nog enkele korte berichten: Novemer 1890: Aan het station te Heerhugowaard worden dagelijks tien tot twintig wagens met Langedijker kool, uien e.d geladen. De maatscha pij H.Y.S.M. behartigt wel eigenbelangniet dat der handelaren. Dagelijks zijn er wagens tekort 1892 De 18e april werd door de heer K.Wagenaar te Broek op Langedijk de duizendste wagen groente verzonden van het station Heerhugowaard. 1896 25 aug. Verleden week werden er te Heerhugowaard 160 wagons bloemkool geladen. Geen wonder dat men uitziet naar een zijlijn vanaf Heerhugowaard naar de Braëier veiling. 1897 3 jan. Uit Broek en omgeving hebben belanghebbenden f 15.000, ingetekend in aandelen van 50,per stuk om, indien hiervoor sub sidie wordt verleender een spoorweg van St.Pancras naar Broek wordt aangelegd alleen voor het vervoer per groente. Dit als tegemoetkoming aan de bouwers die tegenwoordig alleen varend naar het station Heer hugowaard kunnen gaan, hetgeen bij stormweer nogal gevaarlijk is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 36