-32- Indien de huidige gebrekkige dienst wordt vervangen door een goed ingerichte dienst - en volgens de plannen wordt het dat- dan zal men een goede rente kunnen trekken van de te investeren geldsom. De ondernemers, de heren Amsingh en co, slaagden er niet in om de benodigde gelden te lenen. De aandelen a 250,— werden niet vlot verkocht en men haalde slechts de helft van de benodigde 12.500,— Vandaar dat deze plannen geen doorgang vonden. En nu de halte. Wanneer kwam deze tot stand Publicaties van anderen vermeldden: in 1890, na 1890, in 1910.. De tegenstrijdige berichtgeving bracht mij tot de conclusie: Het archii van de spoorwegen kon in dezen wel eens geen uitsluitsel geven, k moet het maar eens langs een andere weg proberen. Vermoedelijk was de komst van een halte nog wel zo belangrijk, dat er in de pers melding van is gemaakt. Ik ga eens wat Alkmaarsche Couranten uit die tijd raadplegen 'k Begon met de jaargangen 1890 - 1895. Daaruit leerde ik het volgeni In die tijd waren een aantal plattelanders, maar nog veel meer Alkmaa ders ontevreden over de oost-west verbinding. Voortdurend werd op een en hetzelfde aambeeld gehamerd: er moet een spoorlijn Alkmaar-Hoo komen Reeds in 1889 plaatsten twee Alkmaarders, de zoutzieder C. Bosman en advokaat A.P. de Lange een twee pagina's grote advertentie in de Alkmaarsche Courant met als korte inhoud: Vanouds stelde Alkmaar zijn rechten als marktplaats zeker en zorgde dat de bewoners van de regio in deze stad hun produkten ter markt brachten. Gezorgd moet worden dat de stad goed bereikbaar blijft, minstens evengoed als andere sted Daarom moet er zo spoedig mogelijk een lokaal-spoorweg Alkmaar-Hoorn komen Deze boodschap werd in de vorm van een verzoekschrift naar de Provin ciale Staten gezonden. Gemeentebesturen uit de omgeving, zoals die van Oudorp en Oterleek, steunden het adres van Bosman en De Lange. De Alkmaarse raad stelde een subsidie van 40.000,in het vooruit zicht, indien deze spoorlijn werd aangelegd. De raad had daarbij wel enkele voorwaarden, o.a. dat er dan in Oudorp een halte diende te komen. (Men dacht toen nog aan een wat noordelijke traject dan het uiteindelijk is geworden). Enkele jaren later stelden ook de provincie N.Holland en Het Rijk subsidies beschikbaar. De Minister had hierbij o.a. als voorwaarden: Tussen Alkmaar en Heerhugowaard moet van de bestaande spoorlijn gebru worden gemaakt door middel van een dubbel spoor. De rails moeten zo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 34