Openbare Vterkoopin^ -28- QLbv£Vtcnt\xif. t« KOEDIJK in n» te melclfeii herberg, op Woen»- d*g 26 Joni 1889, 'i middigs ten 12 ore tid De HERBERG, genu^nd 'de Bonte X o e". Woning en ifïonderlijke Itruldenler*- winkel met Pakhui*, alimede durtchter st&inde Bergplaat* met Rapberg ingericht tot Slachter ij, en Woning met het daarbij be- hoo rende Erf; aan het Noordeinde te Koedijk, sectie A Na. 536, 736 en 737 groot 3 aren 80 centiaren, behoorende tot de nalatenschap Tan A. HOEK, wed. COS. Inlichtingen te bekomen ten kantore Tan den No taris F. A. DE GELDEB, bij den Stompentoren in de gemeente Oterleek. In de krant van 27 oktober stond: Men schrijft ons uit Koedijk: Sedert jaar en dag was de Koedijker gewoo 's morgens zijn deur en- raam te vinden, zoals hij die de vorige avond had verlaten. Sommigen komen nu tot hun schrik tot de ontdekking dat het geraden is deze goed te sluiten. Voor een 14 dagen toch bemerktei een paar ingezetenen dat men des nachts beproefd had een raam of raampje te openen, terwijl bakker De Z. enige broodjes miste uit zijn wagen in een schuurtje. En nu, deze week, werd winkelier V te middernacht gewekt door een ge druis aan zijn winkeldeur. Menende zaken te kunnen doen begaf hij zich naar voren om te bemerken dat een paar mannen zich haastig verwijderd! Ieder zorge dus voor een goede sluiting en de politie doe haar plicht In dezelfde courant stond een advertentie met de inhoud: W.VERKR00STbrood-koek-en banketbakker te Koedijk vraagt zo spoedig mogelijk een NOODHULP. Echter was het op 30 okt.: Men schrijft ons uit Koedijk: Uw waarheidslievende korrespondent acht zich verplicht terug te komen op zijn laatste bericht. Het tweede deel daarvan is gebleken onjuist te zijn. De twee mannen, die haastig de vlucht namen toen winkelier \lnaar voren kwam, blijken slechts in zijn verbeelding te bestaan. In werkelijli heid was heteen tienjarig buurmeisje, dat nog een boodschap kwam doen. Wij hopen voor Koedijks burgers dat alle volgende inbraken zo schimachtig mogen zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1989 | | pagina 30