-27- De gemeenteraad van BROEK besloot dat kinderen, jonger dan zes jaar, niet tot de Openbare lagere school aldaar, mogen worden toegelaten. Reeds op school zijnde kinderen, die de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt, dienen de school weer te verlaten. Daarom werd op 8 juli aan 11 kinderen de toegang tot de school geweigerd. Er was wettelijk nog weinig geregeld op onderwijsgebied Der leerplichtwet was nog niet tot stand gekomen. In deze dorpen werd vooral door oudere kinderen, veel verzuimd wegens kinderarbeidIn Koedijk (en ook op andere plaatsenhad men daar iets op gevonden: De Vereniging tot Bevordering van Getrouw Schoolbezoek te Koedijk besloot om de oudste kinderen, die minder dan 6 schooltijden verzuim den, een reisje per stoomboot naar Den Helder te laten maken. De jongeren worden uitgenodigd voor een rijtoertje. Waarschijnlijk zullen slechts drie kinderen wegens teveel verzuimen, worden uitgesloten. DE afdeling ST.PANCRAS van het Nederlandse Onderwijzers Genootschap besprak de zaak van de adsistent-resident E. D. Dekker naar aanlei ding van een artikel in "Vragen des tijds", getiteld de HAVELAAR- ZAAK. Men benoemde de heer L.van der Vijzel tot afgevaardigde naar de alge mene vergadering van het Ned.Ond.Gen.die te Assen zou worden gehou den. Was men op de hoogte van hetgeen er zich buiten het dorp afspeelde ook de studie werd niet vergeten, getuige de berichten: Op 26 en 27 augustus zijn te Amsterdam 2 van de _16 ge-examineerde kan didaten voor de hoofdakte geslaagd, nl. L.W.G.Roeterink, onderwijzer te St.Pancras en W. Schmelling te Utrecht. De 29e augustus verwierf mejE.P.M. van der Ven te St.Pancras in Utrecht de akte Frans l.o. Op 16 augustus werd te St.Pancras een ZANGVERENIGING opgericht ter beoefening van de vierstemmige koraalmuziek met ruim 40 leden. Direkteur werd de heer G.Ploeger, aldaar. Te Koedijk hield de Maatschappij tot het Nut van het algemeen op 15 okt. haar eerste leesvergadering van het nieuwe seizoen. De eerste spreekbeurt werd vervuld door de heer J. 0TT0. Hij las de novelle: "HOE DE STARREVELDERS UITGINGEN OM EEN DOMINEE EN THUISKWAMEN MET EEN JOOD'.' Ook werd besloten om de 2e-kamer een adres te zenden, waarin wordt aangedrongen om de onderwijswet niet aan te nemen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 29