Openbare -^fixhurfog A. VOfVIA, Notaria te 8choorldam. -26- QlÏJorrttnliën. t« SINT PANCRA.8 in d# herberg Tin Kx*n» Vrijdig 8 Mi&rt 1889 yó<5rmiddigT 10 uur, tm Een perceel Welland, te 8int Pincr*» groot 'ongereer 6 Hectaren (250 8nee»), om U ichenrtn. Eigenaar de heer D.* NOL, te Sint Piacri». Honrtijd 6 jaar. Kaartje» aijnrerkrijgbair ten kantore Tin Op 25 mei werden door P.Bak de eerste NIEUWE AARDAPPELEN geteeld door J. KLOOSTERBOER te ST.PANCRAS in Alkmaar ter markt gebracht. Koper was W. Baas. De 31-sten augustus, 's namiddags om 5 uur, ontstond brand in één van de beide hooiklampen op het erf van J. VAN WONDEREN in de NOLL; (Oudorp). Dit liet zich zeer ernstig aanzien, omdat de klampen vlak naast elkaar stonden in de onmiddellijke nabijheid van een met teer bestrëcen beschot van de met hooi beladen kapberg. Water was slechts op verre afstand aanwezig en de spuit was 20 minu ten gaans van de brand verwijderd. Ondanks al deze belemmeringen ovt won de ijverige brandweer van Oudorp de brand door gedurig brandend hooi te verwerken.Na 3 uren hard te hebben gewerkt in een verstikkf de rook was men het vuur meester. In een andere advertentie werd WEILAND aan DE KERKE SLOO'1 en DE BLAUWE WEID te St.Pancras te huur aan boden als BOUWLAND. 'Ie bevragen bij: JACOB SMI1 op 't Druifje te Heer Hugowaard scheuren was wel omgronden nog niet moge

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 28