-17- De baljuw en de vroedschappen van Schermer, Graft De Rijp en Schermerhorn kwamen het volgende overeen: a- wanneer er sprake is van een onverklaarbare dood, zal dit de baljuw worden bericht, b- de baljuw zal voor zijn schouw geen kosten in rekening bren gen. De proces-voering van de Schermer dorpen duurde niet zo lang. Het proces, waarbij St.Pancras was betrokken, heeft zeker 5 jaar ge duurd Eerst werd de zaak voorgelegd aan de Staten van Holland. Dit college trachtte kool en geit te sparen. De dorpsbesturen namen hiermee geen genoegen. Ze gingen in beroep bij de HOGE RAAD. Weer sprak men zijn afschuw uit over de handelswijs van de baljuw: ""De baljuw is nooit geneigd om binnen 24 uur te schouwen. Al die tijd moet het lijk in de open lucht liggen. Niemand mag er aankomen, op straffe van een crimineel, tegen hem aangespannen door de baljuw. Of ouders, vrienden en familieleden moeten door middel van een "stuyvergelts" de baljuw toestemming vragen tot begraven. Dan moe ten ze echter belangrijk meer betalen dan één Kennemer pond. Dat is misbruik van macht. Hiertegen moet precautie worden getrof fen. De mensen moeten het recht hebben om, in geval dat de baljuw niet binnen 24 uur komt schouwen, dit aan te vragen bij hun eigen ge recht, zoals dat ook staat in een OCTROY VAN KONING PHILIPS uit 1561: ""dat bij geval sooverre die baljuw daar niet present en is, ofte op sijn Kennemer pont niet en begeert te regsen, 't selve gedaan moet worden door de Schout en de Schepenen."" De HOGE RAAD sprak tenslotte uit: dat de houding van de baljuw in dezen kwalijk en onterecht was geweest en dat de dorpsbesturen in hun eisen volkomen tegemoet moesten worden gekomen. r. Onze werkgroepleden van 'net Stamboomonderzoek komen graag in contact met die leden van "Oud Sint Pancraswelke hun stamboom napluizen. AVroegop-Hartmantel. 2673

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 19