-13- Glas en Van Twuyver hebben dit niet afgewacht. Vergezeld van nog enkele andere schepenen gingen ze naar het beu/uste woninkje, forceerden ze het slot en gingen naar binnen om hun werk te verrichten. Vervolgens lieten ze een nieuw slot op de deur zetten, zodat nu aan de schout de toegang was ontzegd. De schout, ziende dat de zaak een heel andere wending nam en bang, dat hij op deze manier geen of slechts een klein aandeel in de buit zou krij gen, zorgde dat de baljuw zo spoedig mogelijk bericht kreeg van de laat ste gebeurtenissen in Noord Scharwoude. (er zijn later brieven van hem aan het licht gekomen, gericht aan de substituut, waarin Stammes schreef "dat hij de curateurs niet erkende en dat het die curateurs alleen er om begonnen was het geld van de schout, de baljuw en de leenmannen in te pikken" let op de volgorde die Stammes hier in acht nam) Het was voor deze schout dan ook een zwaar stuk toen hij begin febru- ri,enkele aanplakbiljetten moest ophangen, waarop werd vermeld, dat de curatoren van plan waren om de boedel van wijlen Gerrit Cornelis zoon Bwart, alias Gerrit Schoenmaker, op 19 februari a.s. in het pu bliek te verkopen. Ook dit laatste seinde de schout door naar Alkmaar en vandaar werd het aan Leyden bericht. Hierop.kwam de baljuw zelf in actie. Per speciale bode zond hij een aantal voorschriften naar Noord Schar woude. Het optreden van de schepenen en de curatoren werd als onwettig be stempeld Het stellen van de curatele was een aanhangsel van de schouw en de substituut had dit terecht en goed afgehandeld. Daarom werd aan de heren Glas en Van Twuyver verboden om de inboedel te verkopen. Tenslotte werden de schout (vanwege het ophangen der aanplakbiljetten" en de schepenen met de door hen benoemde curatoren voor de HOGE VIER SCHAAR van de baljuw gedaagd. De laatsten vanwege huisvredebreuk (het forceren van de woning van Gerrit Schoenmaker) en onruststokerij. De schepenen waren zo wijs om thuis te blijven en verschenen dus niet voor de rechtbank van de baljuw. Wel begonnen de schepenen een jarenlange rechtsprocedure. De schepenen van Zuid Scharwoude, Broek en St.Pancras, die deze ge beurtenissen natuurlijk op de voet hebben gevolgd en zelf ook soort gelijke zaken hadden meegemaakt, waren meteen bereid hun steun te verlenen en het proces mee te voeren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 15