-12- De vroede vaderen waren niet van plan dit zomaar te slikken. Ze wisten dat Gerrit Schoenmaker slechts weinig familie had. Er was slechts één enkele neef. Oomzegger Jacob Jansz. Groen was de enigste en rechtmatige erfgenaai Misschien is Jacob Groen wel bewerkt door de schepenen van Noord Scharwoude. - Het kan ook zijn, dat hij bang was dat de lasten van de erfenis meer zouden zijn dan de lusten. Zeker is, dat hij in een acte, gedateerd op 10 januari 1726, de erfe nis van de hand wees. En bij gebrek aan erfgenamen, trad steeds het gemeentebestuur in de rechten en de plichten van de erfgenaam. Dan zocht dat uit welke schulden en vorderingen er waren en handelde het de zaken verder af Schepenen van Noord Scharwoude probeerden om het spel verder vlekke loos te spelen. Zoals het behoorde, werden in een officiële vergadering van de vroei schap op 21 januari 1726 twee curatoren benoemd over de insolvente boedel van Gerrit Cornelisz. Swart, te weten Cornelis Glas en Jacob van Twuyver. Zij werden belast met de afhandeling van de zaken van Gerrit Schoenma ker. En met hetgeen de substituut hieromtrent op 2 januari had veror dineerd, hadden ze niets te maken. De substituut had alleen criminele bevoegdheid, maar was niet gerech tigd om curatele of iets dergelijks in te stellen. Deze laatste bevoegdheid was van de vroedschap. Al gauw stonden de beide curatoren Glas en Van Twuyver bij de schout op de stoep. Ze vroegen aan hem of hij hen de sleutel van de woning van Gerrit Schoenmaker wilde geven. De schout zat wel wat in een lastig parket. Enerzijds waren de schepenen zijn broodheren. Anderzijds was de baljuw ook zijn baas en vormden de brokjes, die de baljuw hem zo nu en dan toeschoof, ook brood op de plank. Voor hem was de uitweg: "Jullie weten dat de substituut tegen mij hee gezegd: Schout, jij draagt zorg voor de sleutel en je zorgt dat nie mand buiten jou de woning betreedt. Ik moest ook een lijst opmaken va de aanwezige bezittingen. En nu willen jullie de sleutel en willen jullie zo'n lijst opmaken. Ik moet hierover toch eerst overleg plegen met de substituut of de baljuw. Pas als dezen hun toestemming hebben gegeven, wil ik jullie de sleutel overhandigen'.'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 14