DE K L I N Meteen na het besluit: We gaan als Oud Sint Pancras een periodiekje uitgeven, rees de vraag Welke naam moet het hebben Gezocht werd naar iets specifieks van St. Pancras, liefst iets met een historisch verleden. Sommigen wisten een oud woord: De Klin. Anderen keken hen vragend aa Het klinkt goed., maar is dit echt een oud woord of is het verzonnen We hebben dit woord nooit eerder gehoord. "Nee," werd hierop geantwoord, "het is geen bedenksel, het is een woord wat hier vroeger werd gebruikt. We weten alleen niet of het zich heeft beperkt tot St.Pancras of ook in andere Westfriese plaat sen bekend was." En wat was een klin Ook dit wist men nog. Een soort dijkje, lijkend op de bekende Texelse schapenwal. Dit deed in vroeger tijden wel dienst als afscheiding en werd tevens gebruikt om zandverstuivingen tegen te gaan. Soms kwam er weer enige twijfel op Zouden de oudjes het wel goed hebben Bijvoorbeeld toen we, al gauw na het uitkomen van Klin nr 1 een brief kregen van iemand, die toch ook wel iets van het oude St.Pancras afweet. Hij schreef o.a.: "Ik meen aardig Westfries te kunnen knauwen. En mijn afkomst is duidelijk herkenbaar aan mijn manier van praten. Maar het typische van "de Klin" heb ik niet kunnen vatten. Betekent het "de kling" van "iemand in de kling nemen" wat een, dacht ik, Neder landse uitdrukking is in de z in van "iemand klem zetten'.' In mijn woordenboeken kwam ik deze uitdrukking niet tegen. Maar even- vermelden Van Dale en Jan Pannekeet het woord "klin". Kortelings werd evenwel alle twijfel weggenomenIn oude notulenboeken las ik dat in 1871 werd vastgesteld "DE VERORDENING OP HET GEBRUIK VAN WEGEN EN VOETPADEN", terwijl in 1896 een POLITIEVERORDENING, bestaande uit 114 artikelen,werd vastgesteld. Beide verordeningen maakten melding van een klin, op gelijke wijze. Hieronder een copie van art. 91 uit de APV van 1896. Art. 91. Ieder eigenaar of gebruiker van erven weide- of bouw land grenzende aan de wegen in de gemeenteis verplicht eenc voldoende afscheiding van den weg langs zijn perceel te hebben hetzij door een greppelklin hek of haagen die afscheidingen in goeden staat te onderhouden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1989 | | pagina 10