-49- Ook baggerde men klei. Tussen Huiswaard en Alkmaar -waren steenbakke rijen, hieraan werd de klei verkocht. Er moeten in die tijd heel wat kleibaggeraars zijn geweest. Ik verdenk deze kleibaggeraars ervan dat zij de kleilaag, achter de huizen van de Benedenweg en zo verder zuid waarts langs de over van de Vronermeer, daar toen hebben gedeponeerd. Vermoedelijk daar aangebracht als een soort oeverbescherming. 0? de Geestgrond werden rogge, papavers en rapen verbouwd, (misschien de bron van de naam "Sunte Raiper De Geestgronden waren arm, het kon er vreselijk stuiven. Van lieverlee ging men de perceeltjes afbakenen met gronddijkjeswaarop elzen wer den geplant. Veel van die dijkjes waren hier nog lang te zien. Ze wer den "klin" genoemd. De drooggemaakte meren werden eerst als grasland gebruikt. Later, na de komst van kunstmest, nam de tuinbouw een grotere plaats in. Sloten dienden om de producten te vervoeren. Langs het Zwijnsmeer voer men Alkmaar binnen en verkocht daar zelf de verbouwde producten, (met recht was men dus toen groenteBOER) Nadat de loop der waterwe gen was veranderd, moest men langs de Zeswielen gaan om in Alkmaar te komen De tijd ging verder, de tuinbouw breidde zich uit en allengs word Alk maar te klein als afzetgebied. Met grotere schuiten voer men naar an dere steden. Het Geestmerambacht werd steeds verder in cultuur gebracht door de mensen, die om de polder heen woonden, want binnen in de polder was geen bewoning. Door de jaren heen werd een werk voltooid, dat best gezien mocht wor den "het Rijk der duizend eilanden" Bij de foto's: Boven De Twuyverweg omstreeks 1890. Met het damhek van het noordwestelijk deel van de Baljuwweid Iets meer naar het dorp, voorbij de noord-zuid lopende Oostwalsloot is de Bulleweid Volgens overlevering is de op de Twuyverweg lopende agrariër, Jan Kloosterboer Dzn. 1832-1919 Beneden "De tuinbouw van St. Pancras'i Het thuishalen van de kool. De foto werd genomen in de wik van Maarten Visser(achter üencdnw.46 De personen zijn: achter kleine Klaas Bakker (1) en grote Klaas Bakker Voor: Teun Bakker (1) en Aldert Bakker (r).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 51