-45- Hetzelfde gebeurde met de Middel-BaljuweideMeijert Yffszoon pachtte dit en hij doet in 1609 een verzoek, waarin wordt vermeld: dat bij zijn woonplaats St.Pancras een stuk licht hooiland ligt, genaamd de Mid del Baljuwsweide, 't welck hoe langer hoe meer verercht deurdien 't zelve bij winter al meest droog of tussen wind en water ligt, door 't zetten van molens. Welk Jand hij wel van zin zoude zijn in erfpacht of voor lange jaren in pacht te nemen om met hulp van zijne kosten daar enige sloten deur te schieten tot verhogen en van mis en anders daarop te brengen tot verbetering van 't zelve land. Ook zijn verzoek wordt ingewilligd. Zowel Willem Gerritsz als zijn plaatsgenoot Meijert Yffszoon krijgen de toezegging dat ze het land voor 20 jaar mogen pachten. Alleen Meijert wordt wel de voorwaarde opgelegd, omdat hij de gehele Middelweide huurt, dat hij enige sloten moet schieten en het schot over het land verspreiden en zo verhogen. Ook moet hij mis opbrengen om het zo tot goed zaadland te maken en het laagste gedeelte moet weiland blijven. Indien hij nalaat om voor een goede ontwatering te zorgen, zal de huur vervallen.-^ Tenslotte deed ook Jel Cornelisz van St.Pancras een dergelijk ver zoek. Hij is bereid om het land te verbeteren door het te verhogen met zand en misse en wil het op die manier tot goed weiland maken. Maar vanwege de hoge kosten wil hij ook de toezegging het voor lange tijd in pacht te mogen hebben. Hij mag de gehele Zuiderweide pachten voor 20 jaar, met ingang van november 1609, maar hij moet dan ook het land ophogen met zand en poortaerde en andere mis en waar het dienstig is, enkele sloten schietenhet schot daarvan over het land verspreiden en het aan het eind van de pacht welbeslootbegript en beheind opleveren Duidelijk blijkt dus dat de bemaling van de Achtergeest een grote verandering bracht in het gebruik van de landerijen. Veel hooi-en weilanden werden in het begin van de 17e eeuw omgezet in bouwland en het lage land werd wat opgehoogd met de uit de sloten komende grond. Ook werd het met slikmodder bemest en opgehoogd. En de smalle akkertjes in de omgeving van de Twuyverweg zijn daar door de pachters en erfpachters van de Vroonlanden gemaakt zo tussen 1606 en 1610, waarbij ze de nodige vrijheid hadden wat de richting van de akkers betrof. J.P. Geus. (Bronvermelding op de volgende bladzijde)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 47