-44- Dit gebied is op kaartje II aangegeven n,et de letter E. De wat afwij kende verkaveling van dit stukje zal hier wel zijn oorzaak hebben. In diezelfde tijd, nl. in 1597, lieten de bestuurders van het Geest- merambacht een molen bouwenaan de Oosterdijk, juist op de ycenn van Broek op langedijk en StPancras Het lijkt of de Achtcryeest nitit lan ger onder water werd gezet, maar zoveel moge lijk drooggemalen. Voor hooilanden was dit minder goed, vandaar dat nor: deze op een andere wijze ging gebruiken. De eerste, die hiertoe overging, was Jan Jansz uil'-. Broek. Illj richtte een verzoek''aan de Rekenkamer in Den Haag, wat aangepast aan de hedendaagse spelling er ongeveer zo uitzag: Geven in aller ootmoed te kennen Jan Cornelisz. en Jan Jansz., buurluiden te Broek op l.angc- dijk, hoe dat de Zuidooster Baljuwsweide, gelegen in EtPa nor as beoos ten de kerk in de Achtergeest, hoe langer hoe meer is verminderende en verergerende in 't voortbrengen van vruchten of gras, waartoe het voorzegde stuk altijd gebruikt is geweest, te weten om te hooien, doordien de landen in de Achtergeest gelegen door het. stellen van een nieuwe molen, die hem des winters het water onttrekt zulks werden verachtend in 't voortbrengen van haar gras en gewas, dat er op dezelve weide heel al distelen en andere onkruiden wassen en mitsdien onbekwaam om langer tot weiland of hooiland gebruikt: te worden In dier voege, zo dezelve langer daarop werd verhuurdde Edel Mogen de Heren daarvan in 't einde daarvan niet of zeer weinig profijt zul len komen te genietenmaar het zou best oorbaar wel wezen dat dezel ve akkeren vergraven en zaadland daarvan gemaakt zal worden. En alzo zij, suppliantende naaste daarbij zijn woonachtig en ook enigszins gelegen wel van mening zouden wezen, tot haar grote kosten 't zelve land met gravingeopmoddering als missinge toe te maken, mits dat U Edele dezelve weide mocht uitgeven in een redelijke erf pacht voor haar en haar nakomelingen op erfpachtsrecht. Op 4 november 1605 kregen ze de 3 morgen en 308 roeden, die het betrof, in erfpacht voor 40 per jaar. Eenzelfde verzoek werd in 1608 door Willem Gerritsz van St.Pancra.s gedaan. Hij pachtte het zuidwester stuk van de NoorderweideOok hij was bereid om kosten en moeite te doen om zijn weiland in zaadland te transformeren door het graven van sloten, opmodderen en overmissen indien hij zekerheid had dat hij dit land voor lange tijd kon pachten of in erfpacht zou kunnen verkrijgen. MISSINGE- mest. POORTAERDE- was stadsvuil (een soort compost). Hiermee opgehoogde percelen kunnen dus scherven e.d. bevatten, die van elders zijn aangevoerd en niets zeggen omtrent een evt. bewoning.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 46