-42- De Baljuwsweiden Tot deze 171 morgen vroonland behoorden ook een drietal weilanden, nl. De Noorderweyde, groot 13 morgen 34 roeden de Middelweyde, 7 462 de Zuyderweyde, 5 213 De Noorderweide lag aan de zuidkant van de Twuyverweg vanaf de Oost- wal tot de Dijkstal. De Zuiderweide lag in de banne van Koedijk en de Middelweide was tus sen de beide andere weilanden in. Op het hiernaast afgebeelde kaartje wordt dit nader aangegeven. Deze 3 weilanden behoorden tot de domeinen van het .-.kasteel Nieuwburg. In die tijd woonde daar de baljuw. Vandaar dat deze landen ook wel de Baljuwsweiden werden genoemd. Van 1531 - 1555 beheerde de graaf van Egmond deze landen. Deze graaf verklaarde aanspraken te hebben op het baljuwschap van de Nijenburg. Na 1555 werd dit land beheerd door de rentmeester van Westfriesland en vanaf 1591 door de rentmeester van Kennemerland en Westfriesland. Zoals boven valt te lezen waren deze percelen weiland aan de grote kant Vandaar dat de rentmeester ze in 1594 liet splitsen £>e beide kleinste werden verdeeld in tweeën, de Noorderweide werd van noord naar zuid en van oost naar west doorsneden, zodat er 4 ongeveer even grote stukken grasland ontstondenEn de Grafelijkheid voer er wel bij.^ Nog weer later zijn de weilanden van de Noorderweide in akkertjes verdeeld. Op kaartjeII valt te zien dat toen het van zuid naar noord lopende dwarslootje en de haaks hierop staande sloot nog duidelijk her kenbaar waren. Met de verkaveling werd ook hier de toestand weer anders. Uit de Rentmeesters-rekeningen valt op te maken dat de grafelijkheid door de meerdere pachtopbrengst uit de operatie:"maak van 3 weilanden 8 stukken land',' ruimschoots aan zijn trekken kwam. In 1599 werd het noordoostelijke deel van de Noorderweide verkocht aan Jacob Gornelisz. Speeider van St.Pancras^ Maar op het oosteinde van dit perceel lagen 165 roeden land, die niet in de koop waren begrepen, want dit stukje behoorde niet tot de vroonlanden. de 005TWAL was de gren3sloot tussen de moerassige Beverkoog en de Vronergeest. De tuin van dokter Balluseck gaat tot de daar voormalige Oostws'.in het zuidelijk deel van ons dorp is deze sloot nog aanwezig. Laten we er zuinig op zijn de MIDDELWEIDS was over de Singel. Tennisbanen, ijsbaan, jeugdhuis en toekomstige sport en tennisbal ziji er nu te vinden. de ZUIDERWEIDE wa3 net ten zuiden van de spoorwegovergang aan de Achterweg, achter do huidige woning van Theo Bakker.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 44