-2- JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING "OUD SINT - PANCRAS" over 1987. Ons tweede verenigingsjaar hebben we achter de rug. In de kortelings te houden of, als U dit leest, misschien reeds gehouden ledenvergadering is aan het wel en wee van onze vereni ging in dit voorbije jaar, aandacht besteed. In dat jaar vergaderden bestuur en werkgroepen meerdere malen en werd over uiteenlopende zaken gesproken, zoals: -Het ledental van onze vereniging vertoont een gestage groei. Voor het bestuur reden tot voldoening. Ook gaf het aanleiding om de contributie-inning, bij wijze van proef, per accept-girokaart te laten geschieden. Indien de proef slaagt, zal dit voor het bestuur een grote arbeidsbesparing betekenen. -Af en toe wordt geconstateerd dat een adres niet klopt. Een verve lende zaak. Zodra dit bekend is, wordt getracht om de fout te her stellen, want die ligt vaak aan onze kant. Maar ook worden niet alle verhuizingen tijdig doorgegeven. Daarom het verzoek: Wilt U een evt. adreswijziging meteen doorgeven aan de secretaris -Het bestuur maakte een begin met een soort rayon-indeling. Elk bestuurslid een bepaalde wijk. Hierdoor hopen we het contact met de leden beter te kunnen bewaren. Het komend jaar hopen we hiermee ver der te gaan. -Enkele oude films werden op video overgezet. -Er werd een bescheiden begin gemaakt met een eigen bibliotheek. -Door middel van een aantal activiteiten werd naar buiten getreden: Een lezing van de heer H.Schoorl over het ontstaan van N.Holland. Een ledenvergadering, waarop de heer A. Visser dia's vertoonde over de flora en fauna van St.Pancras. Een oude kaart werd ingekleurd en opgehangen in het plaatselijk bibliotheek gebouw, vergezeld van een aantal oude foto's. Dit was een onderdeel van een standje op de landelijke bibliotheek dag. KIin nr. 2 kwam uit. De heer J.P.Geus vertelde iets over de "Vroonlanden van St.Pancras'. Aan het eind van het jaar vonden de leden een pentekening van een gezicht op de Veert in hun brievenbus. Dit alles kon gebeuren, ook dank zij een grote inzet van onze werk groepen. En tevens door de medewerking, die we van Het Baken kregen, beschikbaarstelling van hun aula en stencilapparatuur De secretaris.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 4