-34- Burgemeesteronmiddellijk .in contanten werd uitbetaald, heeft de school nadien regelmatig dienst gedaan als opslagplaats voor ille gale doeleinden. Er werden wapens en munitie verborgen in een ideale, slechts aan het hoofd der school bekende schuilhoek. Deze schuil plaats heeft zelfs gedurende drie maanden dienst gedaan als verblijf voor een Knok-Ploeg, waarvan de elf leden overdag zich verborgen hielden om 's nachts in de Kop van Noord Holland te opereren. Het gymnastieklokaal (nu de gemeenschapsruimte) heeft in de honger winter van 1944-1945 gediend als centrale keuken en des nachts als slaapgelegenheid voor "trekkers"(voedselzoekende stedelingen). LEERKRACHTEN. Moeilijkheden bij benoeming of ontslag, ns b-onderwijzers financiële sancties van de bezetter in verband met benoeming en ontslag, kwamen niet voor. Het hoofd heeft tweemaal zijn werkzaamheden moeten onderbreken. Hij was als districtsleider der L.0. illegaal bezig. Na een huiszoe king kreeg hij van illegale zijde het advies tijdelijk zijn werkzaamheden elders voort te zetten.(in het midden en oosten van het land) De tweede onderbreking kwam doordat hij als Commandant van de B.S. na de capitulatie in 1945 het burgerlijk enrmblitair bestuur van StPancras, Oudorp en Koedijk had waar te nemen. Gedurende lange tijd verzorgde hij de illegale pers in de omgeving. LEERLINGEN Allerlei voorschriften van de bezetter konden in ons dorp rustig ter zijde worden gelegd.Lange tijd was er onder de leerlingen een Joods jon getje. Bezetting van de school kenden we slechts kort en Duitse militairen zagen we zelden. Tegenover n.s .b.-leerlingen namen de kinderen een volkomen natuurlijke houding aan, zodat daaruit slechts een enkele maal een moeilijk mo ment ontstond. Over het algemeen roerden de n.s.b.-ers zich weinig daar de dorpsopinie hen in bedwang hield. In 't bijzonder aan het eind van de oorlog was men erg bevreesd voor de "ondergrondse1.1 Door de betrekkelijk gunstige situatie van het platteland, waar geen gebrek was zoals elders, enerzijds, en door het ontbreken van span ningen en emotionele momenten als bij bombardementen en beschietingen razzia's e.d. anderzijds, geloof ik niet dat de mentaliteit van deze kinderen beduidend is gewijzigd. Opmerkelijk was wel - evenals overal het geval was - een bijna niet te bevredigen verlangen naar prikkels

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 36