-29- Op het Binnenhof werd aan de Kamervoorzitter een petitie aangeboden. En in de Kamer, het debat... Oudorp maakte geen enkele kans meer. Dat was reeds voor een groot deel ingebouwd. Maar: behoud van het plattelandskarakter van St.Pancras en Koedijk sprak de meeste kamerleden wel aan. Veel sprekers waren het er echter ook over eens, dat er in de Rand stad nog veel woningzoekenden waren. En Alkmaar zou mee moeten helpen om aan deze mensen woongelegenheid te geven. En de Minister hield vol- er waren kamerleden die er aan twijfelden- dat Alkmaar moest uitgroeien tot een stad met 120.000 mensen. (Er waren toen in Alkmaar-Oudorp-Koedijk ca. 57.000 Eén van de kamerleden zei o.a.: Mijnheer de Voorzitter! Het Leitniotiv van dit wetsontwerp, dat op bijna elke bladzijde van de stukken van regeringszijde naar voren komt. is dat Groot-Alkmaar meel uitgroeien tot een gemeente met 120 000 inwoners. Het wordt in alle toon aarden. op alle manieren en onder aanvoering van aile moge lijke argumenten gezegd. Steeds komt het erop neer. dat alle andere zaken wegvaüen. Het gaat niet speciaal om woning bouw. industrie- of planologische argumenten: bet gaat om het ruimtelijke ordeningsargunier.!, dat de gemeente Alkmaar moet uitgroeien tot een gemeente met 120 000 inwoners. Dit kamerlid, mevr. Anneke Goudsmit, was het met iedereen eens, dat er voor de "overloop" gebouwd moest worden. En dat Alkmaar dit zou moeten doen, daarover waren ook de meeste kamerleden het wel eens. Maar...velen vonden ook dat er een duidelijke grens moest zijn, tot waartoe de verstedelijking mocht plaats vinden. Voor hen gold duidelijk: Tot hiertoe en niet verder. Er moest ook landelijk gebied overblijven. En zulk landelijk gebied achtte men niet veilig bij een Alkmaars be stuur. Dat zou wel eens in de verleiding kunnen komen om de grens te gaan overschrijden. Vandaar dat wijzigingen op het wetsontwerp werden voorgesteld. Een van deze voorstellen, een amendement van mevr. Groensmit, drukte uit dat St.Pancras en Koedijk-noord, met het aangrenzende agrarische gebied, niet door Alkmaar geannexeerd moest worden. Voorlopig moest dit gebied een nieuwe gemeente St.Pancras worden. En t.z.t. zou dat bij de gemeente Langedijk gevoegd moeten worden. Minister Geertsema, die de heer Beernink op Binnenlandse Zaken was opgevolgd, had voor de nieuw te vormen gemeente St.Pancras geen goed woord over.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 31