-26- P. Bakker: Het annexatieverzoek van Alkmaar heeft ons niet erg verwon derd. In het verleden heeft deze gemeente al meer annexatieverzoeken ingediendEn toen dan ook het Streekplan werd vastgestelddacht Alkmaar opnieuw: Dit is onze kans. Maar de door Alkmaar aangevoede argumenten om onze gemeente in te lijven, zijn wel hijzonder summier. Jb. Groen: Men wil ons opheffen en weggeven aan een ander, omdat die ander dat wil En waarvoor Doen zij het beter dan wij Kijk maar naar de schulden- post van Alkmaar Wij hebben prima accomodatieszoals sportveldeneen zuiveringsinstal latie, bejaardentehuisijsbaan, tennisbanen en een zwembad in voor bereiding. De raad huurde diverse bestuursdeskundigen in. Ook dezen voerden argumenten aan om de kleine gemeenten zelfstandig te laten voortbestaan. Prof. dr. SjGroenman vocht de Alkmaarse bevolkingsprognoses aan. Alkmaar 20U groeien tot een stad van 115.000 a 120.000 mensen. Reeds in 1963 stelde Groenman hiertegenover: ""Men kan volstaan met een cijfer aan te houden van bijv. 90.000 zielen omstreeks 1985."" {Begin 1988 had Alkmaar incl.Oudorp en Koedijk ca. 87.500 inwoners) Prof. Mr. WPrins ontwierp een regeling voor Alkmaar en een vijftal omringende gemeenten. Onder de naam "Noord Kinheim" moest men samen deze streek ontwikkelen. Gezamenlijk diende men de industrie-vestiging ter hand te nemen, recreatie-terreinen aan te leggen, de volkshuis vesting ter hand te nemen, wegen aan te leggen, enz. Het bureau voor bestuursrecht van Mr. Sens en Van Haren onderstreepte de argumentatie nog eens. Alles tevergeefs. Alkmaar wilde annexeren en niet samen werken. Provincie en Rijk luisterden welwillend, maar bleven op de ingeslagen weg voortgaan. Ten koste van de nabuurgemeenten moest Alkmaar uitgroeien tot Groot Alkmaar. Dit kwam wel zeer duidelijk aan het licht tijdens het bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan St.Pancras, de heer Beernink. De raad vertelde hem hoe ze over de annexatieplannen van Alkmaar dacht Hij stelde hier slechts tegenover"Jullie hebben toch wel eens van schaalvergroting gehoord

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 28