-21- vijf en vijftig guldens vijf stuijvers agt penningen die sjj mede betaalen aan het gemeene Land 149:16: O 168:16: Uit bovenstaande blijkt dat de HEER de schout, de (gemeente) secreta ris en de (gemeente)bode benoemde. Ik maak eruit op, dat de drie functies door eenzelfde persoon werden vervuld. In kleinere plaatsen kwamen zulke combinaties meer voor. Ook blijkt er uit dat de schout van St.Pancras ook elders deze functie bekleedde. Voor zijn baantje in St.Pancras moest hij ieder jaar ƒ8,- aan de HEER betalen. In ruil daarvoor mocht hij de opbrengst van boe tes en verrichte diensten in eigen zak steken De HEER kon belastingen innen en daarvan moest hij 55 guldens 5 stuiver en 8 penningen doorbetalen aan de Heren Staten, maar de 149 gulden en 16 stuivers waren voor hemzelf. De TIENDEN. Een verhaal op zichzelf. Floris V inde ze reeds. Van bepaalde veldgewassen moest een tiende deel aan de HEER worden gegeven. Hier ging het om de SCHOOF- en WARMOES-TIENDEN. Schooftienden werden gegeven van producten, die in schoven werden gebonden, dus graansoorten. Warmoestienden van de verbouwde groenten. Hier waren dat uien, wortelen rapen en kool. Volgens mondelinge overlevering was het van ouds gebruik dat bij de oogst elf gelijke partijen werden gemaakt. Elke partij werd gemerkt. Van deze merken werd er één uitgeloot en de aldus gemerkte partij was de tiende voor de HEER. Later is dit systeem veranderd. Toen wisten 3 Langedijker dorpen en St.Pancras in eendrachtige samenwerking bij de Heren Staten gedaan te krijgen, dat voor elk dorp jaarlijks een vast bedrag zpu worden betaald. Gezamenlijk moest men 1.700.-.-. aan Warmoestienden betalen en voor de verponding (een soort grondbelasting) 400.-.-. De verdeling van de bedragen was als volgt: Warmoestienden: verponding N.Scharwoude 537. 0. 8 84. 3. - Z.Scharwoude 535.17.10 110.11.8. Broek 477. 5. 2. 150. -. -. St.Pancras 149.16.12. 55. 5. 8. St.Pancras betaalt aanzienlijk minder dan de andere 3 dorpen. Dit kwam omdat hier nog niet zoveel"zaadland"was. Wat er was, moet vooral aan de noordkant van het dorp worden gezocht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 23