-20- Nergens meer door geremd, wel geldgebrek hebbend, besluiten de "heren, die op 11 kussen zitten" tot een stap terug in de tijd. Overgegaan werd tot een soort uitverkoop van de ambachtsheer liikhedt In 1730 waren o.a. aan de beurt om te worden verkocht: Beverwijk, Graft, SchermerhornZuid Schermer, Noord- en Zuid Scharwoude, Broek, Ouddorp, Koedijk Sint Pancras. Toen men hier hoorde: "We worden verkocht", zal er zeker geen blijd schap van de gezichten hebben gestraald. Voor de gewone man beteken de het eerder achteruit- dan vooruitgang. Een meerhoofdige regering (de Staten van Holland) biedt meer garantie op een evenwichtige aan pak dan een éénhoofdige regering in de persoon van een HEER. Elders werd dit ook zo ervaren. Beverwijk deed vaker dan eenmaal het verzoek om niet te worden ver kocht, maar kreeg als antwoord "het versoeck van nieuws gedaan om niet als amhagtsheerlijckheijt vercogt te worden, afgeslagen'.' Op 14 en 17 november 1730 vond de publicquelijcke verkoopinge" plaats. Diverse heerlijkheden werden niet aan de meest geschikte, maar aan de meest biedende, verkocht. Het was een echte veiling, waarbij ook de nodige bepalingen golden. De gebruikelijke, zoals over het "treckgeld" (strijkgeld), afzonderlijke verkoop, maar ook het recht van de verkoper om later bepaalde heerlijkheden in combinatie aan te bieden, tijdstip en wijze van betaling, borgstelling, maar ook bepalingen omtrent de voorrechten, die de HEER zou genieten Een HEER kreeg een aantal ambten te vergeven. En vaak waren de begunstigden hem dan een bepaald bedrag schuldig. Hij mocht enkele belastingen en rechten innen en deze in eigen zak steken Voor Sint Pancras werd opgegeven: "De schout, tot nog toe gecombineert geweest als vooren betaalt wegens StPancras de helft, jaarlijcx 8 0 0 den secretarisals vooren 0 0 0 de boodemede als vooren 0 0 o Voor jaarlijxcse erfpagt van de visserij in de Vrooner- meer werd betaalt 25 0 0 Voor de jaarlijcxse pagt van de visserij in de Veersloot 6 0 0 De regenten van Sint Pancras hebben b taalt in de seven- tien hondert guldens, die de vier dorpen tot nog toe betaalt hebben tot afcoop van haar Warmoestienden en en sullen voortaan altijd voor haar Warmoestienden be talen aan den HEER booven de verponding daarvan tot

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 22