-17- Ook moeten de Westfriezen voortaan aan de graaf de tienden betalen. Tenslotte kan hij hen ter heervaart ontbieden (oproepen om soldaat bij hem te worden) zoveel als het de graaf goeddunkt. Als klap op de vuurpijl beval graaf Jan dat de Friezen op eigen kos ten een gezantschap naar Rome moesten sturen. Dat moest de paus op de hoogte brengen van alles wat er gepasseerd was en ze mochten voor al niet vergeten te vertellen dat ze de belofte hadden gedaan om voortaan de graaf trouw te dienen. Ze moesten de paus vragen hen in de ban te doen, als ze eventueel hun belofte zouden breken. En dat de Friezen goed murw waren gemaakt, valt op te maken uit een soort belofte, die hun belangrijkste vertegenwoordigers moesten doen. In wat moderner Nederlands vertaald staat er o.m.: ""Wij raad, schepenen en gemeente van heel West Friesland maken aan een ieder bekend, de grote misdaad die we bedreven tegen de hoge Prins en onze recht matige Heer Jan, graaf van Holland en Zeeland en heer van Friesland dat we tegen hem vochten te Vrcne, en dat we zijn huis afbraken(de burchten en al de andere misdadendie we tegen hem bedreven, en uit vrije wil verklaren we hierbij dat Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, ons voor deze misdaden mag tuchtigen en verbeteren ons mag straffen met boetes in geld, goederendienstenonderdanig heden of nog anders, als dit hem goeddunkt en omdat we willen, dat iedereen weet dat het ons menens is, hebben we dit bezegeld met onze eigen landzegelste weten dat van Houtwoudingherdat van Nedorpingherdat van Drechtingher en dat van Geestmannerambacht. Stoke vertelt nog iets, wat in de opgesomde straffen van de oorkonden niet staat. Hij zegt dat de weduwen van de gesneuvelden slechts de helft van hun have en goed kwijt raakten. Of dit later herroepen is, en ook in een geldboete veranderd is, weten we niet. Maar hij zegt het ongeveer aan het eind van zijn verhaal over de op stand. Het zou dus ook mogelijk zijn dat hij de weduwen van de gesneu velden van Vronen bedoelt. Voornaamste bronnen: G.Gosses De foarskiednis fan de slacb bij Warns, lezing balden op 'e 2e Wgnmoanne I0db. Drde Jong llsn. Nest-Fryslanfoacdracht. balden op 2 aug.. 1920. Melis Stoke Rijmkroniek. Ooikondeboek

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 19