-9- In deze put werden allerlei aardewerkfragmentjes van na de Middeleeu wen gevonden. Maar in de buurt van de put werden aardewerkfragmentjes op het zand onder een kleiafzetting gevonden. Dit wijst er op dat de laatstegeno&Dde fragmentjes uit de vroege Middeleeuwen stammen. De tonput is waarschijnlijk van recenter datum. In dezelfde buurt zijn langs de Benedenweg nog twee putten gevonden, die waarschijnlijk nog jonger zijn.Op het terrein waar momenteel het huis van tandarts Bakker in aanbouw is, zijn enkele maanden geleden twee putten met stenen_ wanden gevonden. De oudste van de twee had een van gele, iets wigvormige stenen, gestapelde wand.Deze 2.20 meter diepe put, had geen bodem, terwijl de diameter naar beneden toe, iets uitliep. Kennelijk was het een welwa ter put. Opvallend was dat de stenen met vette grijze klei aan elkaar waren gemetseld. De wand van de tweede put was wel normaal gemetseld. De stenen waren evengroot en eveneens iets wigvormig. Deze put was 2.25 m. diep en had een bodem. Blijkbaar een regenput van recenter datum. Door tijdgebrek kon de inhoud van beide putten niet nauwkeuriger wor den onderzocht. Het enige dat duidelijk herkenbaar waswas een soort houten buis bedoeld om het water ook onder uit de put te kunnen oppompen. Een dergelijke houten zuigbuis is ook in een hooguit enkele honderden jaren oude put aan het Noordeinde teruggevonden(zie de tekening) Ook hier ging het om een uitgeholde boomstam, die gebruikt werd om werd om het water naar boven te kunnen krijgen. Ook de welputten, zoals die in de Middeleeuwen en ook later werden gebruikt, hadden dergelijke houten buizen met de bedoeling om het schoonste welwater onder uit de put te kunnen oppompen. Het feit, dat deze waterputten betrekkelijk dicht bij elkaar gevonden zijn langs het noordelijkste stukje van de Benedenweg geeft wel heel duidelijk aan dat dit westelijkste gedeelte van Sint Pancras reeds eeuwenlang bewoond is geweest. Waarschijnlijk reeds in de tijd van Vroon- lo. Dit soort putten zijn belangrijke, en misschien wel de enige, sporen uit een ver verleden, welke nog in tact zijn. We hebben geprobeerd om in de literatuur een overzicht te vinden van de ontwikkeling van waterputten in Nederland. Dit bleek evenwel niet aanwezig te zijn. Kennnelijk is er nog veel onbekend.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 11