WERKGROEP -4- JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE ST.PANCRAS Onze werkgroep maakt deel uit van de vereniging Oud- Sint- Pancras en is voorjaar 1986 van start gegaan. De werkgroep, bestaande uit 4 personen, heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk gegevens over het vroegste verleden van St.Pancras en haar directe om-? geving te verzamelen om hiermede een bijdrage te le veren aan de (wordings)geschiedenis van St.Pancras. De geografische ligging van ons werkgebied is gele- nrlE ®en tussen ^et Noordhollands kanaal en de ringvaart van de Heerhugowaard en tussen de Hoornse vaart en de oost-west verbinding in het Geestmerambachtde Nauertogt. Hieronder in vogelvlucht een opsomming van de aktiviteitendie de werkgroep in de afgelopen 10 maanden heeft ondernomen: Als vereniging werden we lid van de A.W.N.(Archeologische Werk gemeenschap Nederland. Er is een overzichtslijst gemaakt van de bij de werkgroepleden aanwezige archeologische literatuur. Het vondstenmateriaal, afkomstig uit"ons gebied" uit de periode van 400 v.Chr. tot 1300 na Chr., wat aanwezig is bij 2 werk groepleden, werd nader bekeken. We ontwierpen een eigen vondstenmeldingenblad en een inventari satielijst t.b.v. archeologische waarnemingen en namen dit in ge bruik. Er werden diverse waarnemingen bij ontgravingen gedaan, hetgeen o.a. leidde tot de vondst van een weiwaterput op de geestrug van St.Pancras. (zie het artikel "Een oudé put" in deze KLIN) Er werd een oproep gedaan in een plaatselijk weekblad, gericht aan alle dorpsgenoten, om de in het verleden gedane vondsten te melden bij onze werkgroep. Hierop ontvingen we een vijftal reacties. We zijn voornemens deze reacties na te trekken en zo mogelijk, tot vondstenmeldingen te verwerken. De voorzitter van de A.W.N. afdeling kop N.Holland-noord kwam bij ons op bezoek Van hem ontvingen we een aantal adviezen en hij determineerde voor ons enkele vondsten. We bezochten het kadaster in Alkmaar om daar de eerste kadastrale kaart van dit gebied te bestuderen.1821)We bestelden hiervan een kopie. Er werd een proefsleuf gegraven op het terrein van de heer Staadegaard, Bovenweg 134. Dit omdat daar tientallen witte en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 6