-46- van de heer C.Smit te Zuid Scharwoude om 25 lantaarnpalen te le veren voor de prijs van f 8,50 per stuk. Haar zo'n schone gelegen heid om op goedkope wijze in 't bezit van geschikte straatverlich ting te komen zich wel niet spoedig weer zal voordoen meent hij aan :i bestuur te moeten voorstellen tot aanschaffen over te gaan. Na een breedvoerige discussie over de kosten, welke op f 225, worden geraamd, wordt tot aanschaffing besloten. Na rondgang door de gemeente blijkt dat 29 lantaarns nodig zijn, waarom besloten wordt te beproeven om 30 lantaarns te kopen. Ook de Raadsleden hapten gretig in het koopje van de Langedijk. (Daar had men eind 1909 gas gekregen en vermoedelijk wilde men daar om de petroleumlampen wel slijten Niet lang daarna vertrok burgemeester Smit. Zijn opvolger, Kroonenburg Sr. wist de raad beter te bespelen. Of dit kwam omdat hij Pancrasserwas of uit zijn koopmanschap weet ik niet. Maar het ging zo: Een elektriciteitscommissieonderzocht de mogelijkheid om in Mest Friesland een elektrische Centrale te stichten. De Raad van St.Pancras werd gevraagd om mee te doen. De Raad overwoogHet kost nog niets, doen we het niet, dan zou ons dat later kunnen spijten. Als het gaat kosten, kunnen we altijd nog "nee" zeggen1!" Een half jaar later kwam er een tweede brief van de elektriciteits kommissie met de inhoud: Nu moeten jullie zeggen of er bij jullie ook elektriciteit moet komen. En Kroonenburg rekende toen de Raad voor"Dat kost f 19.496,en dat betekent jaarlijks f 1.760,aan rente en afschrijvingDat is voor ons veel te duur. Daar was de Raad het natuurlijk roerend mee eens. Maar in dezelfde vaart zei de burgemeester: Als ik nu eens met de Langedijkér gemeenten ging spre ken over een evt. gasaanleg. En daar was slechts één raadslid te gen. En toen enkele maanden later 183 gezinnen meldden dat ze graag gas wilden hebben, kon de Raad niet anders dan tot aanleg besluiten. En voor de straatverlichting had dit laatste tot gevolg dat men over ging op gaslantaarnsin plaats van 30 werden het er nu 40, want toen werd ook de Twuyverweg verlichtzelfs tot over de Mirakelenbrug Augustus 1914, de maand waarin de Raad ook besluit om i.v.m. de NOOD DER TIJDEN (le wereldoorlog700 baal bloem te kopen, zegt "opa" J.Schuit binnenkort 70 jaar te worden en zich daarom niet herkiesbaar te stellen als raadslid en wethouder. Rest te melden dat in 1917 werd besloten tot aanleg van elektra en tot aanleg van waterleiding wil men in 1920 nog niet besluiten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 48