-44- en onderhoud lantaarns geheel te schrappen. Dus geen straatverlichting meer. De burgemeester verzet zich en brengt o.a. naar voren dat er net een verzoekschrift van een aan tal gemeentenaren is binnengekomen om een betere en meer straatver lichtingen de raad moet zorgen dat men ook 's avonds veilig over straat kan gaan. Raadslid Nobel zegt hieropBurgemeesterhet is een koud kunstje om een verzoekschrift te krijgen met nog meer handtekeningen om de straatverlichting te verwijderen'1 Na de opmerking van de burgemeester dat hem nooit klachten bereik ten en hij meent dat ieder heel tevreden is over de verlichting deelt raadslid Kloosterboer aan den burgemeester mee, dat de inge zetenen niet zoo spoedig met hunne klachten naar den burgemeester gaan maar die wel bij de Raadsleden brengen."" En met 5 tegen 2 stemmen wordt besloten om de straatverlichting af te schaffen. B. en W. hebben dit in een speciale brief aan G.S. geschreven. De Commissaris gaf hoogst persoonlijk het antwoord: ""B. en W, breng dit voorstel opnieuw in de raad en laat de Raad het aannemen Ook was er een verzoekschrift bij de raad, getekend door 62 belas tingbetalende gezinshoofden om handhaving van de verlichting. Ja, en toen werd het moeilijk voor de Raad. Maar opa Schuit trekt zich nergens wat van aan, hij is tegen alle verlichting Enkele andere raadsleden vervallen tot het andere uiterste. Zij vinden het onbillijk als een deel van de gemeente verlichting heeft en willen het zo spoedig mogelijk voor de gehele gemeente. Dan wordt er besloten om de bestaande verlichting te handhaven en voorzichtig uit te kijken naar een uitbreiding ervan. Het is wat een duistere zaak, waarom er dan gedurende een zestal jaren niets gebeurt. Althans de notulen zwijgen.Tot het jaar 1910. Op de eerste b.en w.-vergadering zijn aanwezig: burg. Smit wethouder S.Duif, die kort na deze vergadering is overleden, en wethouder J.Schuitdie als raadslid tegen alle verlichting was. Ik neem uit de notulen over: ""De voorzitter doet daarop de mededeling dat bij het onderzoek naar de begroting door de raadsleden de wens is uitgesproken dat het dagelijks bestuur de uitgebreide straatverlichting ter hand zou nemen.In verband hiermede is door hem een aanbieding ontvangen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 46