-42- Wethouders zijn dan S. Duif en M. Kalis. Dit hield in een rechtseburgemeester en "twee rechtse wethou ders'! In 1907 komt er veranderingS.Duif wordt dan met 7 stemmen herko zen, maar Kalis wordt weggestemdIn zijn plaats kiest men J.Schuit maar daze bedankt voor de eer. Dan kiest men A.Nobel en deze aan vaardt de benoeming maar ;""Hij wenscht er uitdrukkelijk op te wijzen dat de niet-herverkiezing van den heer Kalis niet tegen diens per soon is gericht, maar een gevolg van de politieke verhoudingDe vrijzinnige meerderheid van de raad was niet in het dagelijksch be stuur vertegenwoordigd en de meerderheid wenschte toch een der zetels. In de ogen van de raad bracht Nobel het er niet zo goed af, want een jaar later wordt hij bij een periodieke verkiezing weggestemd en vervangen door D.KloosterboerKloosterboer is dan reeds oud en een jaar later verlaat hij de raad. Dan wordt J.Schuit, die men eigenlijk een jaar eerder ook reeds wilde hebben als wethouder), gekozen en met enige aarzeling aanvaardt hij de benoeming. En wanneer in 1910 de andere wethouder S.Duif overlijdtwordt Schuit als oudste wethouder tevens loco-burgemeester In zijn levensverhaal spreek Piet Schuit over de bekrompen houding van de toenmalige raad. Schoorvoetend besloot men tot datgene, wat wij nu nutsvoorzieningenplegen te noemen. Het lijkt of ook burgemeester Smit St .Pancras als een achtergeble ven gebied beschouwde. Voor zijn eerste begrotingsbehandeling in de raad had hij de wethouders Kalis en Duif weten te overtuigen van de noodzaak om wat veranderingen aan te brengen. B. en W. gingen aan de Raad voorstellen om aan meerdere zaken wat meer geld te bestedenbijv. het schoonhouden van de secretarieonderhoud van de plantsoenenbrandweerwezenkleding van de veldwachter. Maar de Raad brengt alles terug op de oude bedragen en als een herhaald refrein klinkt: "Het voorstel van B.en W. wordt met 5 tegen 2 stemmen (die der wethoudersverworpen. En bij "de lantaarnopsteker" maakte de raad het wel heel bont. In de "Kerkbuurt" stonden enkele lantaarnpalenGedurende de win termaanden werden deze van petroleum voorzien en aan- en uitgedaan door de lantaarnopstekerDit tegen een zekere vergoeding Enkele raadsleden stellen voor om de post "beloning lantaarnop-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 44