-2- JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING "OUD SINT - PANCRAS" over 1986. Na de oprichtingsvergadering op 18 november 1985 ging de vereniging officieel van start. Geregeld vergaderde het bestuur en de leden van de werkgroepen. In het totaal kwamen we in deze samenstelling gedurende 1986 elf maal bijelkaar. Tijdens deze vergaderingen passeerden diverse zaken de revue en de belangrijkste daarvan namen we in dit verslag op. Bij een oudheidkundige vereniging is een goed bijgehouden archief van groot belang. We kregen hiervoor de vakkundige medewerking van Saskia Baarda. Saskia heeft een part-time betrekking op het Stadsarchief van Alkmaar. Zoals U heeft gemerkt werd in 1986 ook het eerste nummer van "De Klin" uitgebracht. Bestuursleden en leden van de werkgroepen werkten hieraan mee. Speciaal willen we hierbij A.Brandsma vermelden, die veel tijd heeft besteed aan de inhoud en aan het vermenigvuldigen. Door enkele bestuursleden werd een gemeenschappelijke bijeenkomst van verschillende oudheidkundige verenigingen uit West-Friesland bezocht. Tijdens deze vergadering werden ervaringen uitgewisseld en voor onze jonge vereniging deden we heel wat nuttige kennis op. Ook spraken we met elkaar af dat uitgebrachte publicaties aan elkaar zul len worden toegezonden, zodat we van eikaars werkzaamheden op de hoogte blijven. Van mevrouw Hopman.Treels ontvingen we een schenking bestaande uit eretekens en medailles van de niet meer bestaande zangvereniging "looft den Heer'.' Tijdens de nazomerfeesten werd door de werkgroep "Oude Dorpsfoto's" een expositie gehouden onder het motto "Mens in beeld". Dit werd een groot succes. Ongeveer 700 belangstellenden bezochten deze tentoonstelling, waarop ook miniaturen, vervaardigd door de heer Appelman uit Koedijk waren tentoongesteld. Meer dan 50 personen gaven zich tijdens de tentoonstelling op als lid van onze vereniging. De werkgroep archeologie kreeg een belangrijke versterking in de persoon van Harry Olie, die zich weer in St.Pancras vestigde. Deze werkgroep maakte melding van een vondst van een waterput aan de Benedenweg. Nadere bijzonderheden worden U ongetwijfeld door deze werkgroep verteld. Aan het gemeentebestuur van St.Pancras zonden we een "wensenlijst". We verzochten de gemeente om alles wat in hun vermogen ligt te

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 4