-24- De uitgaven voor dc armen kunnen in tweeën worden verdeeld. Er waren mensen, die geheel werden ondersteund. Soms werden dezen uitbesteed en betaalde de diaconie het kostgeld voor hen. Er worden jaarbedragen van 80.-.-. tot 100.-.-. genoemd, (vermoedelijk betreft dit oudere personen, die niet meer zelfstandig konden wonen- er was toen nog geen zicht op een "Molenhoeve"). Vaak deed men een onder steunde bij iemand in de kost, die het zelf ook niet te breed had en op deze manier er iets bij kon verdienen. Weduwen moesten vroeger in eigen onderhoud voorzien en waren verder aangewezen op liefdadigheid van armbestuur of diaconie. Anderen behoefden slechts een gedeeltelijke ondersteuning. Zelden verstrekten de diakenen contant geld (an duyte). De hulp werd meer "in natura" verstrekt. Bakker en winkelier leverden de behoeftige, de diaconie betaalde de rekening.(an de balk betaalt) Ook voor vlees werd gezorgd. Zo wordt in het jaar 1792 vermeld: "een veers voor Dirk en Jan gekogt voor 15.5.9. Iemand, die wat ver stand had van slachten, knapte dit karwei op voor één gulden.(van het slagdoot) De huid en vettigheid werd weer verkocht en soms kreeg men een derde van de betaalde prijs op deze manier terug, (lugter- smeer verkogt). Een jaar later was 6f het vee duurder óf er werd een zwaardere vaars gekocht, want toen inoest men 23.5.8. betalen. Ook kwam het voor dat men een verken of enkele schapen kocht voor de slacht

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 26