-21- Ook ontving de diaconie een vergoeding voor het gebruik van het "dootkleed": Dit werd gebruikt om een doodskist te bedekken. Uit rekeningen maak ik op dat een doodskist vaak geteerd werd. Je zou -je kunnen indenken dat men deze aanblik iets netter wilde. Naar gelang van welstand betaalde men voor het gebruik van het doods kleed een bedrag variërend tussen 6 stuivers en twee gulden. Van meer betekenis waren de inkomsten verkregen uit "schal en klinkbuel"(Koliekten, gehouden in de kerk met behulp of van een schaal, of van een kerkezak.) Gemiddeld werd een bedrag van rond de 100 gulden per jaar gekollekteerd (Voor 100 gulden kocht je toen een geers weiland en Jacob Ariensz. Booy betaalde voor het huis in het Noordeinde iets minder dan 100,) En dit bedrag werd bijeengebracht door een vijftigtal gezinnen, waar van enkelen geheel of gedeeltelijk werden ondersteund. Het rekenen met geld ging toen ook wat anders dan nu. Een kwartaalvermelding uit het kasboek als in het schaaltje 7. 12. 6 uyt de klinkbuul 16. 10. 10. samen 24. 3. doet op het eerste gezicht iets vreemd aan. Maten en gewichten en muntsoorten waren toen iets anders als nu. Het decimale stelsel had zijn intrede nog niet overal gedaan. In de eerste zin staat achter "in het schaaltje" een bedrag van 7 guldens - 12 stuivers en 6 penningen. En 1 gulden bestond uit 20 stuivers - niets ongewoons dus, maar... 1 stuiver was 16 penningen. En reken nu de som maar eens na. Gedurende een reeks van jaren is er de regelmatig terugkerende in- komstenpost: "Ontvangen van Hoorn tot onderstand van Dirk Groen 50.-.-." En ook komt ieder jaar een kleine uitgaaf terug: "Verteert na Hoorn 1. 7- Beide posten combinerend kan er uit worden opgemaakt dat jaarlijks iemand een reis naar Hoorn maakte om ten behoeve van de ondersteu ning van Dirk Groen vijftig gulden op te halen. Vermoedelijk hebben we hier te maken met een zgn. "indemniteitsgevalV Een diaconie moest roeien met de riemen, die men had. Toename van het aantal armen moest, zo mogelijk, voorkomen worden. Dit om de portemonnee van de diaconie en de "eigen" armen te bescher men. Want voor de armen gold vaak: veel varkens maken de spoeling dun. Zodra een vreemdeling zich hier wilde vestigen, wilde men weten of deze in eiqen onderhoud zou kunnen voorzien en niet ten laste van de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 23