2 zaadakkers in de Langakkers elk 6 snees en 5 roe en een zaadakker van 1 gars en 5 roe totaal 30, 3 of 4 zaadakkers in de (Smerege) V/enne een akker onder Broek, de Henakker en een akker in de Achtergeest. Eenmaal u/ordt gesproken van de 3 maljon. Het is me niet duidelijk of dit de naam is van één of meer akkers (of de verbastering daarvan) of iets anders. Moeilijk is het om precies na te gaan welke bezittingen de diaconie had. Op gezette tijden kwam er weer een andere diaken en het lijkt wel of iedereen zich geroepen voelde om het kerkelijk bezit vast te gaan leggen En soms vraag je je af, of men met verschillende benamingen hetzelfde bezit bedoelt. De Henakker is 6 snees groot, de akker in de Achtergeest is eveneens 6 snees groot. Is het een en dezelfde of zijn het twee verschillende akkers De totale huuropbrengst was gemiddeld 300,per jaar. Als goed landeigenaar trachtte men te voorkomen dat de grond werd uitgeput. Zo mag Jan Claasz Smit de Bregweid gedurende een aantal jaren huren, maar hij heeft naast de huur ook nog de verplichting om jaarlijks "2 praam mis" op het land te brengen. Ook werd weiland verhuurd met de bepaling dat men het ene jaar mocht hooien, maar het andere jaar moest men dan "etten"(=het land door vee laten afgrazen). De diaconie bezat ook twee huizen, de zgn. arm- of diaconiehuizen. Een ervan stond aan het"Bullepad"Ik vermoed dat dit het meest noordwestelijkste huis van het toenmalige St.Pancras was. Het heeft nl. de Veersloot ten noorden en Jan Gerritsz ten zuiden en stond in het Noordeinde. Het werd bewoond door de diaconiearmen Dirk Groen bewoonde het "noordend" en Jan Tuimelaar het andere gedeelte. De "wurf" werd gehuurd door een agrariër en ook vermeldt men nog ergens dat "de dars en schuur verhuurd worden tot gerief om zaad en stroo-wagen-eyt en ploeg te mogen bergen." De diaconie heeft nog een tweede woning bezeten.Die werd in 1786 verkocht aan Jacob Ariensz. Booy. Dit huis stond ook in het Noord- einde en ten zuiden ervan hadden "de regenten van St.Pancras" een bezit. Ik vermoed dat dit huis aan de oostkant van het Bullepad gezocht moet worden. Van de andere geringe inkomstenbronnen noem ik eerst "het armenbos" De predikant hield catechisatie aan huis. Vuur en licht werden door de diaconie vergoed. Op tafel stond een bus, waarin de catechisanten iets konden deponeren voor de armen. -20-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1987 | | pagina 22