-17- GEKOLLENTERT IN HET BOS'.' Lange tijd stelde dit opschrift mij voor een raadsel. Ik vond dit zinnetje in een kas-boek van de Nederl.Hervormde Kerk van St.Pancras. Maar laat ik bij het begin beginnen. Ik u/ilde me graag een beeld vormen van Sint Pancras en zijn bewoners zo rond het jaar 1800. Ik mocht daarom bestuderen het Diaconieboek der Gereformeerde Gemeente Van StPancras Beginnende met 9 Juny 1782. Dit staat keurig vermeld aan de buitenkant van de perkamenten omslag. En aan de binnenkant: de diakonieboekhouding van 1702 - 1817. 1782-1817. Niet bepaald de rustigste periode uit de geschiedenis van Nederland. Grote onderlinge verdeeldheid. Ons land had een stadhouder, Willem V. Deze stadhouder bracht niet de hervormingen tot stand, die veel mensen graag hadden gezien. Hervormingen, die heel hard nodig waren Geen wonder dat de stadhouder zijn aanhang grotendeels verloor. Velen zich teleurgesteld van hem afwendden en anderen hem steeds meer gingen bestrijden. Maar ook was er een groep, die ondanks alles trouw bleef aan de stadhouder. Beide groepen, Patriotten en Oranjegezinden, konden elkaar niet uit staan. Op een gegeven moment verhuisde (beter "vluchtte") Willem V vanwege allerlei hem aangedane pesterijen, van Den Haag naar Nijmegen. Een Pruisisch leger viel Nederland binnen om de stadhouder in ere te herstellen. De Oranjegezinden juichten luid.(1787) Nog geen tien jaar later, in 1795 rukte een Frans leger ons land binnen. Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland. Men danste om de vrijheidsboom, en nu juichten de Patriotten luid. BIJ DE FOTO'S Het huisje op de bovenste foto stond in de Nollen op de hoek van de Herenweg en de AchterwegNu Herenweg 182. Het huisje is nog niet zo lang geleden gesloopt. Het werd het laatst bewoond door Jan Dekker. Het schijnt dat in vroeger tijden het huis wel eens door 8 personen is bewoond. De foto beneden dateren wij rond 1914. Het winkeltje stond op de hoek Bovenweg-Spoorlaantje Bewoonster was de weduwe Buterde grootmoeder van Jaap van Etten en mevr. De Goede. Nu is dit het woonhuis van de familie Klanker- Admiraal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 19