-13- SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE TEN DELE OPGEGRAVEN PUT A Ca. 60 cm dikke, donkergrijs gekleurde grondlaag. In deze grondlaag zijn alle sporen uit de periode voor 1500 uitgewist. Deze teeltlaag is in de loop van de tijd met bag verrijkt en door ploeger, spitten en dergelijke handelingen, herhaaldelijk omgewoeld. Stukjes stenen pijp geven aan dat dit waarschijnlijk eeuwenlang het geval was. B Grensvlak met het gele zand, waarin de donkere C (veen)verkleuring (C) was te zien. D Vlak met iets lichter gekleurd zand. De putbodem was dus geheel ingegraven in het heldergele zand. Vlak onder dit vlak was tijdens de opgraving het grondwaterniveau. E Brokken veen waarvan de putwand was gebouwd. (Tekening:H.Slagmolen)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 15