Ook de andere tekeningen in dit blad zijn van zijn hand. Wij hopen, dat het niet bij deze eerste uitgave zal blijven, maar dat er nog vele zullen volgen. Als bestuur zullen wij hier zeker ons best voor doen. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Het door U gekozen bestuur van de vereniging Oud Sint Pancras heeft de werkzaamheden van de gelijknamige werkgroep inmiddels voortgezet. In de eerste vergadering zijn enkele werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen zullen als onderdeel van de vereniging, zich gaan bezighouden met één speciaal onderwerp. Deze onderwerpen zijn: Dorpsfoto's - archeologie - archiefonderzoek - genealogie en periodieken. De eerste drie werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan. Ze worden aangevuld met een vierde, die boven nog niet werd vermeld: cartografie. Piaar met genealogie en Periodieken gaat het iets moeilijker. Wij willen daarom een oproep aan onze leden doen: Ook gegadigden voor periodieken zijn welkom S i l-jebt U belangstelling Neemt U dan kontakt op met één van onze bestuursleden of met iemand van een werkgroep. Hun namen vindt U op de achterzijde van dit blad. Wij hopen in het komende jaar weer interessante vondsten, foto's en h erhalen te verzamelen en U op verschillende manieren hierover te i nformeren. J.J. Meyles, secr. Daalmeerpad 11 tel. 02267-2651 -Wie heeft reeds een geslachtsregister van een Pancras se r familie geheel of gedeeltelijk uitgezocht en wil deze ter inzage aan onze vereniging geven ~Wie voelt ervoor om de werkgroep Genealogie te verster ken Xjf hebt U interessante vondsten, foto's, verhalen e. d.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 4