-19- En willen we dit goed doen, dan behoren we iets meer te weten van de slachtoffers, die toen in ons dorp vielen. We moeten van hen meer weten dan alleen hun namen. En in hen kunnen we alle anderen, die.hun leven gaven voor onze vrijheid, eren. Met de gedachte: Nu is het nog na te gaan. Nu zijn er ongetwijfeld nog mensen te vinden, die iets van deze gebeurtenis weten, ben ik aan het werk gegaan. ■Ik kreeg niet op al mijn vragen antwoord. •Ooggetuigen spraken elkaar op onderdelen wel eens tegen. •Er was één heel grote moeilijkheid. i Veel verzetswerk werd in het geheim gedaan. Men vertelde zo weinig mogelijk en men wilde slechts het hoogst nood zakelijke van een ander weten. Een Amsterdamse verzetsman vertelde me: "Op een zeker ogenblik was ik met Bons onder één dak. Ik wist welk werk hij deed. Ook had ik wel eens iets voor hem gedaan. Maar ik wilde hem niet ontmoeten. Het was niet noodzakelijk dat we elkaar van gezicht kenden en dan was het veiliger voor beiden dat we dit niet wisten. •Soms is er een zwijgplicht. Het is nog niet zo lang geleden. Nabestaanden mogen niet nodeloos worden gekwetst. Want er zijn ook dingen gebeurd, waarop met schaamte wordt teruggezien... •Anderen zijn nog steeds zo emotioneel bij de oorlogsgebeurtenissen betrokken, dat zij er niet of heel moeilijk over kunne: spreken Nog iets moet steeds worden bedacht Er waren diverse soorten en groepen van verzet'. Ze werkten vaak langs elkaar heen. Ook wisten ze meestal niets of heel weinig van elkaar. Er was leiding in het verzet. Maar de aanwijzingen van de leiding werden niet altijd opgevolgd. Omstandigheden brachten dit wel eens mee. En dit wordt heel duidelijk geïllustreerd in het verhaal over Met plaatselijk verzet van St.Pancra3, om precieser te zijn, de groep <an Rinus Knape, kreeg van hogerhand- via oom Theo, opdracht om dit bruggetje te saboteren. Waarom de leiding déze opdracht gaf Het werd er niet bij gezegd. Maar vermoedelijk was dit met de bedoe ling om de "Wehrmachtstreinen" uit Den Helder te blokkeren. de aanslag op het spoorbruggetje bij het meertje van Legen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 21