De zuijdtsijde van het Achterom ofte Trintgast nu genaempt de Heerestraet Het oostelijke paviljoen Het Slot en de Plaats, een reeks veronderstel lingen Nog meer veronderstellingen De kadastrale situatie van 1832, de vijver De zuidzijde van de Markt nu 2. van het slot is verbonden met de Meersloot. woning, schuur en erf in 1933 aan Willem van Erp. Het blijft tot 1984 in het bezit van de familie Van Erp. In dat jaar koopt Jan Peetoom, hotel-, café- en restauranthouder in Schagen, 't Oude Slot'. De familie Van Erp blijft eigenaar van de woning die uitziet op het slotplein. Cornelis Duits, wonend in Schagen, koopt op 22 mei 1806 via Pieter Westing, de rentmeester van Theodore Henrij Antoine Graave d'Oultremont en Warfuzée, Vrijheer van Schagen, Schager-Cogge en Burghorn, bij publieke veiling een huisje he lend het Paviljoen ten oosten, het voorplein van het Casteel te Schagen ten oosten, en het ter zelver tijd door genoemde Cornelis Duits gekogte huisje ten westen en een huisje staande naast de voorpoorte van het Casteel te Schagen, belend opgemelde voorpoorte ten westen, en het ter zelver tijd door voornoemde Cornelis Duits gekogte huisje ten oosten. Hij koopt beide huisjes onder hetzelfde beding als de kopers van de huizen van het westpaviljoen. Deze huisjes, staande onder één kap, wisselen een aantal malen van eigenaar, maar worden verbouwd tot en functioneren als herberg, genaamd 'De Posthoorn' voor 1848. Op 5 april 1848 vindt de overdracht plaats van 'een huis genaamd de Posthoorn zijnde een herberg' waarvan tot dat moment Cornelis Marees de eigenaar was en waarvan per die datum Klaas Schoorl de eigenaar wordt. Ruim vijftig jaar later wordt 'De Posthoorn' gekocht door Jan Jansz Peetoom, wijnhandelaar in Alkmaar. Vanaf die datum tot op de dag van vandaag is de familie Peet oom eigenaar en uitbater van deze herberg, zijnde een hotel, café en restaurant. Wie naar de tekening van Roghman kijkt en de huidige panden bekijkt, zal opmerken dat de kappen van beide panden nog aardig overeenkomen. Over het slot is in 2002 een boek verschenen, uitgegeven door boekhandel Plukker, geschreven door Frans Diederik en Fred Timmer, met bijdragen van Herman Lambooij, Ruud van de Pol en Jan Stobbe. Sedertdien is er weinig nieuws over het slot verschenen, het boek is zeer compleet. Er blijven echter vragen opkomen als je kijkt naar zo'n tekening als van de landmeter uit de 16e eeuw. Een vraag is bijvoorbeeld waar de grond gebleven is die opgedolven is toen de vijver, de gracht om het kasteel, werd gegraven. Is het terrein waarop het slot staat inclusief het eigenlijke slotplein ermee opgehoogd? Of is de grond gebruikt om de verbindingssloot tussen de Loet en de (Gedempte) Gracht te dempen, ten tijde van de bouw van het slot door Willem van Beijeren, de eerste Heer van Schagen? Er liep een sloot tussen de Loet en de Leets, zoals Frans Diederik aantoonde bij een opgraving in de Heerestraat. Die sloot is te eniger tijd gedempt, zoals blijkt uit de tekening. Is er op het moment van de bouw van het slot een sloot gegraven als verbinding tussen de Loet en de sloot langs het Noord, toen nog Wijbedewerf geheten? Staan op de wal die toen ontstond de huizen van het Rensgars? Vragen. Veronderstellingen. Mogelijkheden. Een ding staat vast, er is een sloot gedempt en een andere is gegraven. De vijver rondom het slot is gegraven. Die grond moest ergens heen. En het is vrij logisch de plek waar de grond gedeponeerd werd, dichtbij te zoeken. Het kan zijn dat in de jaren voor de bouw van het slot de sloot die Loet en Leets verbond niet als een grote hindernis werd 9 Kakelepost 04 17.indd 9 29-11-17 16:45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 9