Hotel Igesz, eerst koffijhuis en herberg Vredelust De Posthoorn en Vredelust (hotel Igesz) De precieze datum waarop de herbergen de Posthoorn en Vredelust van start gaan is niet bekend. Op 24 juni 1806 koopt Lijsbeth Caspersdr. Reige 'een huis staande naast de voorpoort van het Casteel te Schagen, belend opgemelde poort ten oosten en het Westpaviljoen van het voor plein van het Casteel van Schagen ten westen onder de conditie dat den koopster geen gebruik zal mogen maken van het voorplein van het Casteel agter het gemelde huis geleegenen zoo verre hetzelve is strekkendedan met speciaal consent van den verkooper, en het zelve daarvoor behoorlijk schoon en zindelijk houdendeen den verkooper in het vrije meedegebruik van dat plein geen hindernis toebrengende, nog ook niet aan de kaatsbaan). Op dezelfde dag koopt Pieter Westing 'een huis en erve met deszelvs koetshuis en paardenstalling, zijnde het Paviljoen ten westen het voorplein van het Casteel te Schagen, alsmeede een huis annex hetzelve mitsgaders een schoone en welaangelegde tuin agter hetzelve geleegen, belend het ter zelver tijd aan Lijs beth Capsersdr Reige verkogte huis ten oosten en het meede ter dier tijd aan Jacob van Reisinge verkogte huis ten westen...' Voor hem geldt betreffende het voorplein dezelfde conditie als voor Lijsbeth Caspardr Reige. Op de plek van het westpaviljoen en het huisje ernaast tussen dit paviljoen en de poort komen uiteindelijk het Oude Slot en Hotel Igesz, eerst koffijhuis en herberg Vredelust, te staan. Op de kadastrale 'plattegrond' van 1832 is goed te zien om welke percelen het gaat. Op de percelen E272 en E273 is na een lange reeks samenvoe gingen, splitsingen, bij- en verbouwingen uiteindelijk Hotel Igesz ontstaan. Vanaf 1832 is er sprake van een koffijhuis, waarvan de eigenaar Cornelis de Pater is. Hij bezit het dertig jaar lang en verkoopt het in 1862 aan Anthonius Steenman. een veerschipper die kennelijk aan de vaste wal wilde wonen en werken. Zijn beroep wordt later ook veranderd in dat van loge menthouder en winkelier. In 1862 koopt hij van Cornelis Keet een koffijhuis, logement en uitspanning genaamd 'Vredelust', ge vestigd aan de Marktplaats en in de Heerestraat in Schagen. Het gaat om de percelen E272 (Heerestraat) en E273 (Marktplaats). Nadat leden van de familie Boersma de eigenaar zijn geweest van 1880 tot 1911 koopt in 1911Jan Igesz 'Vredelust'. Hij verbouwt en bouwt bij, verandert de inrichting en drijft vanaf dat moment Hotel-Restaurant Igesz. In 1984 worden Johannes Mathot en Maria Hidma in vennootschap de eigenaars van het pand café-restaurant IGESZ, tevens hotel. Tot zover het oostelijke paviljoen. Het huisje ernaast, 't Oude Slot' In 1806 wordt Lijsbeth Caspardr. Reige eigenares van het huis op perceel E275 en na haar overlijden in 1810 komt het huis toe aan haar zoon Caspar Hemme. Hij is schoenmaker. Op zeker moment heeft Neeltje Biesboer het pand gekocht. Zij laat het na aan haar nog minderjarige neeje Pieter die op 2 januari 1872 overlijdt. Zijn drie zussen zijn de enige erfgenamen en brengen het in openbare verkoop. Arie Meijer biedt het meest en wordt de nieuwe eigenaar. Er volgt een bewogen geschiedenis van vele eigenaren en vele bestemmingen. Hij maakt er een koffijhuis van en noemt het 't Oude Slot'. Hij leent op den duur geld, maar is niet bij machte dat op tijd terug te betalen. Het gevolg is dat zijn schuldeiseres er in 1891 toe overgaat het pand te laten veilen. De Amsterdamse houthandelaar Harff wordt de eigenaar. Hij verhuurt het aan Pieter Roggeveen, die er een koffijhuis en een slagerij in vestigt en het pand van Harff koopt op 27 februari 1900. Roggeveen verkoopt het geheel als café, bottelarij, met boven- De zuidzijde van de Markt nu. Kakeleoost 04 17.indd 8 20.11.17 1645

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 8