Schagen .Markt Van achter naar voor, Vredelust/Hotel Igesz, het Oude Slot, de Posthoorn. Nog eens het landmeterskaartje Van west naar oost gerekend vanaf de Voorpoort tot aan het klooster op de hoek van de Hoogzijde en de Laan staan veertien huizen. Het marktveld is ruim getekend en de oostkant van de bebouwing van de Markt, de Kerkebuurt, is weggelaten. De duidelijk getekende pomp staat ongeveer op de hoogte van het laatste huis aan het zuidkant van de Markt tegenover het perceel waarop later het raadhuis staat. Tussen de voorpoort en het laatste huis aan de markt staan derhalve drie huizen. En dat is nagenoeg het aantal dat er altijd heeft gestaan. De bewoning van deze huizen is zeer wisselend. Het grote aantal pacht- en verpondingsboeken - het zijn er in totaal tot aan de 1795 een kleine twintig - laten dat zien. Soms worden er twee of drie mensen aangeslagen, dan weer meer dan tien. Daaruit blijkt dat de panden soms door twee of drie personen en/ofgezinnen werden bewoond. Het 'dieptepunt' van de be woning en ook van de totale bevolking van Schagen vinden we in het laatste kwart van de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw Door heel Nederland loopt dan de bevolking sterk terug. Er heerst armoede. De tekening van Roghman De tekenaar Roelant Roghman maakte in de periode 1646 - 1650 een vogelvluchttekening van het slot van Schagen. De situatie op deze tekening is van ongeveer honderd later dan die van de landmeter uit de 16e eeuw Het grote verschil is dat er ten westen en ten oosten van het poortgebouw paviljoens zijn gebouwd en dat er huizen staan aan de Heerestraat. Het poortgebouw is gesloopt, ervoor in de plaats staat een stenen poortje. Links naast het oostelijke paviljoen staat een lang naar achteren gebouwd huis, maar dat ziet er toch niet uit als een toren van een voorburcht. Het gebouw sluit wel het slotplein aan de oostkant af. Het raadhuis Twee huizen verder naar het oosten staat in de 16e eeuw een huis, ingericht als herberg en luisterend naar de naam 'De Roos'. Wanneer dat precies verkocht is en aan wie is niet bekend, maar het gaat over in andere handen en blijft geen herberg. Aan het eind van de 16e eeuw verkoopt de weduwe van Pieter Wilde man het huis aan Anthonij van den Heuvel. Deze is een aantal keren burgemeester en schepen van Schagen. Zijn weduwe, Maertje Pieters, verkoopt haar helft van het huis, tegelijk met Grietje Aris Rooker, die de andere helft verkoopt. Kopers zijn burgemeesteren en regeerders van Schagen. De koop wordt bekrachtigd op 21 mei 1731. De bestuurderen van Schagen richten het pand in als raadhuis. En die functie heeft het gehou den tot het in 1959 werd gesloopt en plaats maakte samen met het pand ten westen ervan voor een nieuw raadhuis. Op de website van Het geheugen van Schagen wordt het verhaal over het oude raadhuis uit de doeken gedaan, zij het dat herberg de Roos maar een klein aantal jaren in het pand gehuis vest is geweest. Het is zoals hier boven vermeld lange tijd in het bezit geweest van burgers. De Waag Willem van Beijeren, de eerste Heer van Schagen, verleent in 1463 aan Schagen het recht een markt te houden, driemaal een jaarmarkt en een weekmarkt. In dezelfde akte staat ook: Voirt Photograaf R. J. Briigemann, Schagen. Kakelepost_04_17.indd 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 6