^jgY.elepo.sf De Kakelepost Ledenadministratie Lidmaatschap en contributie Werkgroepen Agrarische Geschiedenis Stadswandelingen Coördinatie is een uitgave van de Historische Vereni ging Schagen e.o. en verschijnt 4x per jaar. ISSN 0928-6683 Redactie P Groenveld, K. Kleine, K. C.Numan, R. J. M van de Pol, R.J. Witsen, P v.d. Zee Vormgeving Bredewold Buczynski, Haringhuizen Bezorging Via eigen regeling De redactie draagt geen verantwoor delijkheid voor artikelen voorzien van auteursnaam. Artikelen mogen worden overgenomen met volledige bronver melding en schriftelijk bericht aan de redactie. A. de Boer, Kreil 5, Barsingerhorn 06 28733010 Leden 20,00 per jaar Huisgenootleden 5,00 per jaar Losse nummers 6,- Bankr. NL29 ^BO 0357 3047 56 Opzeggen uiterlijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar. E-mail Historische Vereniging kakelepost@gmail.com E-mail redactie zee@regiuscollege.nl Bestuur Voorzitter F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof 21, 1741 ZE Schagen Secretaris A.J.M. Pater, Jan van Scorelstraat 6 1741 KN Schagen, 06 22669675 Notulist Vacature Penningmeester AJ.T. Smakman, Landbouwstraat 11 1741 EG Schagen, 06 11401779 2e Penningmeester R. J. M. van de Pol, 0224 213539, Jacob Ruijsdaellaan 49, 1741 KV Schagen Leden N. J. Grooff, 0224 216248, Chopinstraat 12, 1741 HG Schagen K. Kleine, Steur 3, 1741 XR Schagen, 0621168743 J.J.N. van Opzeland, 0224 215313, Lijsterbesstraat 55, 1741 SM Schagen P v.d. Zee, 0224 552067, Raadhuisstraat 75, 1746 BG Dirkshorn Erelid A. Pijper Secretariaat Historische Vereniging Schagen e.o., Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen T: 0224 296202 Voorlichting F. Timmer, 0224 215261, Doornenhof 21, 1741 ZE Schagen Vacature Bouwgeschiedenis Vacature Genealogie R. J. M. van de Pol Kasteel van Schagen F. Timmer Kerkgeschiedenis F. Timmer Tweede Wereldoorlog N. J. Grooff Veldnamen K. C. Numan MevrouwJ. de Ruijter 0224 297688 Websites: http://www.nieuwenes.nl/ http://www.archiefalkmaar.nl/ Voorpagina: De gerestaureerde duiker- sluis, een Schager koekiesvernakking en factuur.. Kakelepost 04 17.indd 2 2Q-11-17 1R-45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2017 | | pagina 2